Referat fra Nordstrand Venstres årsmøte

Nordstrand Venstres årsmøte som ble avholdt den 24.01.12 ble svært vellykket. Blant de viktigste besluttningene var at det skulle opprettes et politisk utvalg som skulle arbeide med å fremme venstres politikk i bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Referat fra Nordstrand Venstres årsmøte
tirsdag 24. januar 2012

Møtet ble avholdt i Bydelshuset, Ekebergveien 243. Følgende Venstremedlemmer deltok: 1) Torbjørn Håkansson, 2) Gidske Spiken Stensen, 3) Ingrid Solberg, 4) Andreas Polèo, 5) Jørgen Hauge, 6) Kristen Meltvedt, 7) Jan Magnus Rykkvin, 8) Tage Gullbrandsson, 9) Ane Wigers og 10) Jon Nordberg. Fra Oslo Venstre stilte Anders Bergsaker.

Dagsorden ble behandlet slik:

ÅM 01/12 Konstituering
01.01: Innkalling og dagsorden godkjent
01.02: Valgt som
Møteleder: Anders Bergsaker
Referent: Kristen Meltvedt
Tellekorps: Møteleder
Protokollunderskriver: Ane Wigers
01.03: 10 stemmeberettigede deltagere godkjent.

ÅM 02/12 Årsberetning
02.01: Årsberetning godkjent

ÅM 03/12 Innkomne forslag

Ingen forslag fra medlemmene kom inn før fristen.

ÅM 04/12 Hovedretningslinjer for virksomheten

Sakene 04.01, 04.02 og 04.04 ble behandlet samlet og resulterte i følgende vedtak:

Nordstrand Venstre etablerer et politisk utvalg som styret gis fullmakt til å nedsette. Utvalget nedsettes straks, og skal innen fristen 7. februar vurdere å utarbeide saker til årsmøtet i Oslo Venstre. Aktuelle saker som utvalget skal vurdere er:

1. Reduksjon av støyplager fra Oslo Havn
2. Oppfølging og konkretisering av "føre var" prinsippet med hensyn til stråling og helse i Oslo Venstres Program.
3. Sammenslåing av kommuner slik at kommunene er store nok til å påta seg de nye oppgavene som følger av samhandlingsreformen
4. Fremme krav om at Oslo Venstre nedsetter et boligpolitisk utvalg.
5. Adkomst til Lambertseter gård og bruk ubenyttet areal nedenfor
6. Formelt vern av Ekebergsletta og sikring av grøntarealene rundt sletta og i skråningen nedenfor.
7. Renere og penere by.

Utvalget skal etablere en møtefrekvens som er tilpasset møter i Bydelsutvalget slik at vår representant der får støtte og forankring for Nordstrand Venstres i saker som løpende behandles i utvalget. I tillegg skal utvalget fremme egne politiske forslag og etablere et godt samarbeid med andre lokallag og Oslo Venstre sentralt.

Første møte er onsdag 1. februar 2012 i Seterveien 1, 1162 Oslo. Til dette innkalles årsmøtedeltagerne pluss Ida Solberg. Utvalgets medlemmer vil kunne variere fra sak til sak.

04.03: Forslag til møter og aktiviteter i 2012.

Styret skal i 2012 gjennomføre:

3 medlemsmøter, 10 møter i Politisk utvalg og folkemøter om lokale politiske saker der det er tjenelig. Utover dette skal det gjennomføres styremøter slik at aktivitetene sikres.

ÅM 06/12 Valg
Følgende ble valgt:
05.01: Bydelslagsleder: Tage Gullbrandsson
05.02: Bydelslagsnestleder: Ane Wigers
05.03: Styremedlemmer: 1) Jan Magnus Rykkvin, 2) Kristen Meltvedt, 3) Jørgen Hauge
05.04:Varamedlemmer: 1) Andreas Polèo, 2) Jon Nordberg, 3) Gidske Spiken Stensen,
4) Karsten Gjefle
05.05: Utsendinger til Oslo Venstres årsmøte: 1) Torbjørn Håkansson,
2) Gidske Spiken Stensen, 3) Ingrid Solberg, 4) Andreas Polèo, 5) Jørgen Hauge, 6) Kristen Meltvedt, 7) Jan Magnus Rykkvin, 8) Tage Gullbrandsson, 9) Ane Wigers, 10) Jon Nordberg, 11) Anna Buverud og 12) Ida Solheim

ÅM 06/12 Avslutning

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.45

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**