Resolusjon fra Fylkesårsmøte i TV: Jernbanestrategi i Telemark

Et velfungerende togtilbud mellom landets største byer og i de mest befolkningstette områdene er viktig for effektiv kommunikasjon, for næringslivets transportbehov og for å redusere klimautslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Høgfartstog

Foto: DB

Venstre ønsker en rask utbygging av Inter City-prosjektene; herunder skien-oslo med dobbeltspor og ny eidangerparsell, med reisetid på under 80 minutter
Mulighetsanalyse for jernbanen i Telemark belyser både utfordringer og muligheter for Telemark. Når Grenlandsbanen blir realisert gir det muligheter for enda større jernbanetrafikk gjennom Telemark. Og muligheter for trafikk både langs kysten og gjennom Midt-Telemark til Kongsberg — Drammen. Men skal mulighetene realiseres, og gode persontogtilbud opprettholdes fra (Kragerø i framtiden), Drangedal gjennom Midt-Telemark og videre til Kongsberg — Oslo, må vi systematisk arbeide for større trafikk på det banenettet som eksisterer i dag. Og vi må starte med dette så snart som mulig.

Telemark Venstre vil derfor arbeide for følgende:
stive ruter med totimersfrekvens på Sørlandsbanen så snart som råd.
samordning av rutene på Bratsbergbanen med nye stive ruter på Sørlandsbanen.
at stamrutenettet for buss i Telemark blir samordnet med togrutene på tog/buss knutepunktene Drangedal, Lunde, Bø, Porsgrunn og Notodden. Bussruter må tilpasse seg togruter.
gjennomgående billettering mellom ulike kollektivtilbud i Telemark.
Dersom totimersfrekvens ikke er teknisk mulig på kort sikt, må det prioriteres morgentog og kveldstog ved å forlenge noen avganger på aksen Eidsvoll — Kongsberg videre til Bø og Lunde for å starte en positiv vekst i tilbud og dermed passasjertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**