Kollektivtrafikkens betydning må løftes

Et enstemmig fylkesårsmøte vedtok lørdag en uttalelse som vil ha et mye sterke fokus på tilrettelegging og finansiering av kollektivtrafikken. Det vil ikke være mulig å bygge seg ut av de utfordringene vi som fylke står overfor knyttet til gode transportløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 På Skoppum stasjon, fra v.: O.Elvestuen, P.Bruun-Lie, E.Robertsen og H. Flatabø

På Skoppum stasjon, fra v.: O.Elvestuen, P.Bruun-Lie, E.Robertsen og H. Flatabø
Foto: Kåre Pettesen

Uttalelsen bygger på to forslag fra hhv. Kåre Pettersen, fylkestingsgruppen og Eddy Robertsen, Horten Venstre. Den vedtatte uttalelsen fra fylkesårsmøtet følger her:

Alle befolkningsprognoser viser en sterk vekst i Vestfold. Antall innbyggere vil øke fra 200.000 til 300.000, og minst 85 % av disse vil bo øst for E-18, i en tilnærmet sammenhengende by- og tettstedstruktur.

Når man på toppen av dette ser at også trafikken gjennom fylket vårt øker, gir det oss et fremtidig trafikalt og miljømessig problem vi ikke kan forholde oss likegyldige til.

Vi kan ikke bygge oss ut av de utfordringene vi står overfor. Det må være en forutsetning at jernbanen og øvrig kollektivtransport tar det meste av trafikkveksten.

For at dette skal kunne la seg gjennomføre, må man konstruere et tilbud som også reelt sett kan erstatte bruken av personbil. De ulike kollektivtilbudene må konstrueres med hensyn til hverandre, slik at dør-til-dør-transporten oppleves som helhetlig og effektiv, og at tilbudet bygger opp under de reisemønstre folk faktisk har. Vestfold Venstre vil at transportplanlegging i langt høyere grad koordineres mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. En helhetlig og samordnet satsing på kollektivtrafikk vil øke fleksibiliteten både internt i kommunene, i den enkelte region, og regionene imellom.

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg

Nytt og gammelt togmateriell i Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

Derfor må midlene innenfor samferdselssektoren økes med fokus på investeringer, vedlikehold og drift av velfungerende og attraktive kollektivløsninger. Det må på plass en helt annen finansiering av kollektivtransporten for å kunne lykkes.

Et ledd i denne finansieringen bør være en form for resultatbasert belønning. I Vestfold vil det pågående arbeidet knyttet til regional plan for bærekraftig arealpolitikk være viktig. En konkret oppfølging av planen med aktiv bruk av virkemidler for å begrense bilbruken, bør bli belønnet med økte overføringer fra staten til kollektivsatsingen. Det nytter ikke å basere seg på å straffe privatbilismen alene, når tilgjengelighet til kollektive løsninger ikke er god nok.

Langsiktig og forutsigbar finansiering vil være hovedutfordringen, men også nøkkelen til en god løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**