Østre Toten Venstre vil ha rapporteringer om samhandlingsreformen

Det er uvisst hvilke faglige og økonomiske konsekvenser denne reformen får for Østre Toten kommune, etter at den tråde i kraft 01.01.12. Østre Toten Venstre krever at denne utviklingen overvåkes igjennom 2012 av kommunens administrasjon, med jevnlige rapporteringer til kommunstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Forslaget fra Østre Toten Venstre var formulert som følgende:

Det legges frem en kvartalsvis rapportering til kommunestyret knyttet til erfaringer fra driften
og økonomien i det første året av samhandlingsreformen. Denne kan også si noe om:
· Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter samt kostnader knyttet til dette.
· Gir regelverket knyttet til utskrivning fra sykehuset konsekvenser for hjemmeboende som har
behov for institusjonsplass?
· Utvikling i hjemmetjenesten — øker samhandlingsreformen behovet for
hjemmetjenester i kommunen? (ressursbruk, sykefravær m.m.)

Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**