Større valgfrihet i skolen

Venstre vil ha en god videregående skole som gir alle like muligheter til kunnskap og som forbereder elevene på fremtiden. Skolene må få frihet til å gi et godt tilbud til de ulike behovene og ønskene i elevmassen, fremfor å styres av normtall, rapporteringskrav og detaljstyring. Venstre mener det er på tide å redusere antall obligatoriske fag, gi skolene mulighet til å opprette egne programfag og profiler og innføre nasjonalt fritt skolevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skoleelev

Foto: Microsoft

Oppland Venstre ønsker å gå fra dagens systematiske detaljstyring og over til et utdanningssystem med nasjonale minimumskrav i noen kjerneemner, med stor frihet lokalt. Fellesfagene i videregående opplæring må begrenses til å være i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Årstimetallet i fellesfag må likestilles med det det i dag er for yrkesfagene. Fagtilbudet og —valget i studieforberedende opplæring vil da måtte styres etter hva opptakskravene til høyere utdanning er og hvilke ønsker og behov det er hos elevene. Skolene kan da få stor frihet til å opprette egne programområder, fag og profiler, som er tilpasset skolens, samfunnets og elevenes evner, ønsker og behov.

I dagens yrkesopplæring må flere av de obligatoriske fellesfagene erstattes av valgfag og det trengs større fagspesialisering tidligere i skoleløpet. Kunnskap kan tilegnes både gjennom teoriundervisning, praktisk øving og opplæring, derfor må man i større grad enn i dag kombinere dette i opplæringen. Videregående opplæring skal ikke være en mulighet man må gripe som 16-åring eller miste for alltid. For at flest mulig skal kunne tilegne seg kompetanse, må det være mulig å begynne på videregående opplæring når som helst.

Elever på yrkesfag må sikres et mer helhetlig opplæringsløp, ved at kontakten mellom elever og lærebedrifter styrkes tidlig i opplæringsløpet. Å ta inn lærlinger er positivt for bedriften og for samfunnet. Venstre ønsker at det skal være lønnsomt å ta inn lærlinger, derfor må arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes. Disse tiltakene, kombinert med en styrket rådgivnings- og veiledningstjeneste, vil kunne være med på å redusere frafallet i den videregående skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**