Gods fra trailer til bane og sjø

Mindre godstransport på våre allerede belastede veiløsninger vil både være godt for miljøet men også for framkommelighet og trafikksikkerhet. Fylkesårsmøtet behandlet en uttalelse om temaet og vedtok enstemmig en resolusjon som ønsker mer gods fra vei til bane og sjø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Bruun-Lie2

Uttalelsen kom etter forslag fra Horten Venstres Per Bruun-Lie og fikk følgende ordlyd:

Godstransporten øker år for år, spesielt på vei. Dette fører til belastning på veiene, økt ulykkesrisiko, køer og sen fremføring av gods. Bane og sjø egner seg godt for lange transporter og vil ved større bruk kunne avhjelpe situasjonen. Det dreier seg om å gjøre godstransport på bane og sjø konkurransedyktig med trailertransport.

Et nødvendig tiltaksområde i denne sammenheng er også å rydde opp i en svært gammel og fastgrodd avgifts- og gebyrstruktur som ikke er laget for et slikt formål. Venstre ønsker et grønt grep på dette.

Det er en selvfølge at sikkerhet og miljø ivaretas ved at transportmidlene, tog og skip, og sikkerhetssystemene benytter tilgjengelig og relevant teknologi samt at førernes kompetanse og sertifikater er i orden.

Venstre ønsker derfor en helhetlig systemtenkning der investeringer i jernbane, havner, godsterminaler og egnede tilførselsveier sees i sammenheng slik at man reduserer omfanget av godstrafikk på vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**