Skepsis til flere punkter i områdeplan for Brunstad

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet tirsdag 7.2 høringen knyttet til områdeplan for Brunstad. Det var et engasjert hovedutvalg som diskuterte planforslaget og enstemmig gikk inn for de ulike merknader og innsigelser til planene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Eneste uenighet var knyttet til hvorvidt et noe omskrevet punkt 8 i vedtaaket også burde omgjøres til innsigelse.

Kåre Pettersen

Foto: www.vfk.no

Utvalgets leder, Kåre Pettersen (V) kunne fortelle at hovedutvalget var opptatt av trafikksikkerhet og utforming av G/S-veier samt kryssløsningen mot FV 303 og Skjærsnesveien.

Fra noen av medlemmene i utvalget ble det uttalt at den foreslåtte utbygginingen på mange måter ville være "dråpen som fikk begeret til å renne over" med hensyn til trafikkbelastning på FV 303.

Utvalget gikk også enstemmig inn for at ekstra areal som tidligere er innvilget som eventuell erstatning for kulturminner skal tilbakeføres til LNF formål, dersom Riksantikvaren frigir minnene.

Områdeplan Brunstad

Områdeplan Brunstad
Foto: Stokke kommune


Det endelige vedtaket i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble som følger:

Fylkeskommunen har følgende innsigelser og merknader til områdeplan Brunstad:

Innsigelser
1) Bebyggelsens høyder skal maksimum være 23-29 m som beskrevet i reguleringsbestemmelsene.

2) Planforslaget forutsetter at det gis dispensasjon for frigivelse av automatisk fredete kulturminner. Søknad er oversendt Riksantikvaren. Det fremmes innsigelse til planforslaget dersom Riksantikvaren ikke godkjenner frigivelse av kulturminne. Kommunen kan ikke sluttbehandle og godkjenne planen før frigivelsen er avklart. Dersom de fredete kulturminner frigis, forutsetter fylkeskommunen at arealet avsatt til idrettsformål reduseres tilsvarende

3) Det må utarbeides en detaljert reguleringsplan for kryssområdet ved fv. 303.
Reguleringsplanen skal godkjennes av Statens vegvesen og fylkeskommunen før utbygging innenfor områdeplanen starter.

4) Reguleringsplanen må vise kryss med venstresvingefelt, busslommer inkludert repos, samt korrekte frisiktsoner som hensyntar gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen langs fv. 303 må trekkes lenger unna fylkesvegen i kryssområdet. Krysningspunktet må vies oppmerksomhet i detaljplanen/forutsettes opphøyd og med forsterket belysning i kryssområdet. Venstresvingefeltet må forlenges slik at det er plass til 3 ventende busser etter hverandre. Utvidelse av fylkesvegen på vestsiden eller tosidig, i forbindelse med kanaliseringen, må avklares nærmere gjennom dialog. (Trafikksikkerhet, avvikling, tekniske forhold).

5) Det må innarbeides rekkefølgekrav om at kryssområdet ved fv. 303 og utbedring av Skjærsnesveien med gang- og sykkelveg skal være ferdig opparbeidet før videre utbygging av prosjektet starter.

6) Det må innarbeides rekkefølgekrav om detaljert byggeplan som skal godkjennes av Statens vegvesen/fylkeskommunen, samt underskrevet utbyggingsavtale der utbygger må bekoste investeringskostnadene i krysset fv 303 — Skjærsnesveien.

7)Det må innarbeides krav om ny trafikktelling/vurdering knyttet til senere detaljreguleringer, slik at det gis mulighet for å innarbeide krav om nye tiltak langs fv. 303 dersom de trafikale konsekvensene ikke blir i samsvar med det som så langt er utredet. Her kan utbyggingsavtale også bli aktuelt. Ny telling/vurdering må foretas innen halvparten av boenhetene er etablert/før tillatelse til nye ut over dette kan gis. (Trafikksikkerhet, avvikling, RPR ATP).

Merknader
8) Det anbefales i områdeplanen og i senere detaljplaner å utforme veier og anlegg som ivaretar trafikksikkerhet og bidrar til god kollektivdekning og sykkelbruk.

9) Det anbefales at noen av reguleringsbestemmelsene revideres. Det vises til forslag i saksframstillingen.

10) Fylkeskommunen anbefaler at prinsippene i arkitektkonkurransens vinnerforslag legges til grunn i den videre planlegging. Det viser høy utnyttelse og god plassdannelse og grønnstruktur, og har interessante og framtidsrettede utformingsgrep.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**