Venstre med interpellasjon om åpenhet i kommunen

Gruppeleder Rebekka Borsch holdt interpellasjon om åpenhet i Røyken kommune under siste kommunestyremøte. Du kan lese interpellasjonen og rådmannens svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: Torbjørn Tandberg

Det vises til undersøkelsen Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider. Til sammen får kommunen 12 av 18 mulige poeng. Dette viser et potensiale for forbedring. Undersøkelsen viser at kommunen vår får følgende score:

Postjournal på Internett 2/2 poeng
Søkefunksjon i nettjournalen 1/1 poeng
Informasjon om offentlighetsloven 2/3 poeng
Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
Kontaktopplysninger til politikere 2/2 poeng
Ytringsfrihet 1/1 poeng
Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 1/1 poeng
Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 2/5 poeng

Mange av disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader. La meg ta to eksempler: Vi har mye informasjon på kommunen nettsider, men der er vanskelig å finne fram. Vi mangler en bruksanvisning, vi mangler møteprotokoller, vi mangler en god søkefunksjon for gamle dokumenter.

Dessuten kan det virke som om Røyken feilaktig har fått poeng for punkt 8 om åpne dører i kontrollutvalget, siden disse møtene så vidt meg bekjent foregår for lukkede dører. Noe som ikke er i tråd med offentlighetsloven, og definitivt noe vi bør endre. Til og med Stortingets kontrollutvalg har åpne møter, da må tilsvarende være mulig i Røyken også.

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Åpenhet er en bærebjelke i lokaldemokratiet, og en forutsetning for god informasjonsflyt til kommunens innbyggere, til de ansatte og til de folkevalgte. Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren, og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp.

Hva vil ordføreren gjøre for å lukke avvikene som kommer fram i undersøkelsen?

Vil ordføreren ta initiativ til å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

Datamaskin, pc, skole, fildeling

Foto: Microsoft

Og slik svarte rådmannen på interpellasjonen:
Interpellanten reiser flere viktige spørsmål rundt kommunens åpenhet og tilgjengelighet av informasjon til innbyggerne.

Rådmannen er kjent med de ulike problemstillinger og vil besvare spørsmålet punktvis i forhold til åpenhetsindeksen. Det kan for øvrig nevnes at Røyken var på 6. plass av Buskeruds 23 kommuner i denne indeksen.

Punkt 3 — Informasjon om offentlighetsloven
Vi ser her at vi har mye å hente for å formidle på våre nettsider at vi ønsker å være en åpen kommune. Vi vil derfor så snart som mulig få på plass en side under www.royken.kommune.no hvor vi legger følgende om kommunen:

Åpenhet i kommunen
Brukerundersøkelser
Vise til hvilke undersøkelser vi til enhver tid kjører og lenker til resultater fra undersøkelsene
Publisering av saksdokumenter på nett
Tekst og lenke til Politikk og møtedokumenter
Innsyn i offentlige dokumenter

Her har vi noe vei å gå, men vi jobber med å forbedre denne siden, og den tekniske løsningen er snart på plass for å gjøre dette enklere. Uansett skal vi legge ut en god tekst under dette område.
Link til offentlighetsloven

Punkt 7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører.
Dette er vedtektsfestet i vårt reglement. Begrunnelsen ligger bl.a. i hensyn til enkeltinnbyggere og hensyn til kommunen som foretningspart. Dersom kommunestyret ønsker å endre dette får de muligheten når delegasjonsreglementet kommer opp til behandling før påske.

Punkt 8. Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg
Her hevdes det at Røyken ikke skulle hatt poeng i undersøkelsen da kontrollutvalget ikke har åpne møter. Rådmannen kan imidlertid ikke se annet en at vårt delegasjonsreglement ikke inneholder noen passus om lukkede møter i dette eller andre utvalg. Det vil si at det er opp til utvalget selv hvilke saker som skal holdes for lukkede dører, men utgangspunktet i kommunens reglement er altså i dag at møtene er åpne.

Punkt 9 — Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn
Her har vi til nå ikke har hatt en god nok teknisk løsning. Ny løsning er nå under test. Det er den samme tekniske løsningen for å legge ut politiske dokumenter på nett som skal tas i bruk også for innsyn i inngående og utgående post. Det skal være relativt kort tid til denne kan legges ut til publikum.

Punkt 10— Antall dager brukt for å behandle innsynskrav
Dette er et punkt der vi ikke har hatt bra nok flyt administrativt. Dokumentsenteret ser på sine rutiner for å finne forbedringspunkter og det vil også merkes at dokumentsenteret fikk styrket sitt budsjett for 2012.

Som man ser er det iverksatt en rekke tiltak som i sum vil øke Røykens score på denne indeksen betydelig. Vi er imidlertid avhengig av å ha tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å fullføre prosjektene som er i gang. Det er i de kommende år satt av nok ressurser til dette slik at vi skulle kunne komme i mål dersom ikke budsjettsituasjonen forverrer seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**