Møte i bystyret 15. februar

I dagens møte i bystyret behandles blant annet reguleringsplaner for Linderudkollen (skianlegg) og Københavngata 10 (studentboliger), fornyelse av Oslos skjenkebevillinger og sak om papirløse immigranter. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv. For å lese saken eller oppdatere, trykk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert ved Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug of Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

15:05 Bystyremøtet åpner som vanlig med muntlig spørretime, hvor representantene kan stille spørsmål til byrådet. Dagens første spørsmål kommer fra Andreas Halse (A), og går til byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegård (H). Bakgrunnen for spørsmålet er denne saken i Dagsavisen. Byråden understreker at de forhold som Dagsavisen påpeker ikke har gått utover barnas trygghet, og at det i hovedsak dreier seg om at papirarbeidet i enkelte bydeler ikke har vært helt på høyden. Dette er en svikt som det nå blir ryddet opp i, avsluttet Ødegård.

15:15 Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen om åpenheten i de pågående forhandlingene om Oslopakke 3. Elvestuen redegjør for hvilke parter som er involvert i forhandlingene, og understreker at bystyret har etablert en referansegruppe hvor alle partiene er representert. Denne gruppen har oppnevnt forhandlingsutvalget som deltar direkte i forhandlingene. Saken vil bli fremlagt for bystyret for endelig vedtak når forhandlingene er ferdigstilt, sier Elvestuen, og minner opp at alle sakspapirene har vært tilgjengelig for bystyrets representanter. Det har vært enighet i styringsgruppen om at fremgangsmåten har fungert, men det er alltid et mål å inkludere befolkningen i større grad, og det vil vi se nærmere på hvordan vi kan få til, avsluttet Elvestuen.

15:30 Eirik Lae Solberg (H) viser til Statsministerens uttalelser om at Norges satsning på digitale tjenester til sine innbyggere ligger et godt stykke bak våre naboland, og spør finansbyråd Kristin Vinje om det er aktuelt for Oslo å delta i et pilotprosjekti samarbeid med staten. Vinje sier at hun er glad for at statsministeren tar dette temaet på alvor, og sier at kommunen siden 2008 har arbeidet systematisk med å modernisere IKT-infrastrukturen. Kommunen har også tatt initiativ til et samarbeid mellom landets ti største kommuner, for å videreutvikle gode løsninger i fellesskap. Oslo kommune vil følge opp dette opp mot regjeringen, og sikre at det er innbyggernes behov, ikke kommunens og statens interne organisering, som vil legge premissene for dette arbeidet, avsluttet Vinje.

15:40 Gülay Kütal (SV) stiller spørsmål til byråd Ødegård om hvordan befolkningen kan involveres i kartlegging av språkkunnskaper i barnehagene. Byråden viser til den omfattende debatten som har pågått både i lokalsamfunn og i bystyret om dette temaet, og understreker viktigheten av barn lærer språk tidlig, så de ikke får problemer med å følge med i undervisningen når de begynner på skolen.

15:45 Jøran Kallmyr (F) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om hvorfor Ringveien bør ha en miljøfartsgrense. Elvestuen sier at miljøfartsgrensen er et av mange tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo, og at det godt kan være slik at fartsgrensen varierer etter behov. Dette er det imidlertid ikke byrådet, men staten, som må innføre. Byrådet på sin side vil komme tilbake til en handlingsplan mot utslipp av nitrogendioksid.

15:50 Ahmed Nazim (A) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om snøryddning i sykkelveinettet. Elvestuen forteller at Sykkelprosjektet i samarbeid med Syklistenes landsforbund har fått laget et kart over hvilke sykkelveier som skal prioriteres, og at disse vil bli ryddet for snø resten av innværende vintersesong.

15:55 Mazyar Keshwari (F) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om dialogen med beboerne i den såkalte palestinerleiren ved Jacobs kirke. Elvestuen forteller at leiren befinner seg delvis på privat grunn, eid av Kirkens kulturverksted, og delvis av Oslo kommune. Det er sendt inn søknad om bruk av kommunal grunn frem til 7. april, og denne vil bli behandlet på vanlig måte av Bymiljøetaten.

16:00 Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om utvikling av sykkelveiene i Oslo. Elvestuen forteller at sykkelveiprosjektet er godt i gang, og allerede har gitt resultater for eksempel i Kvadraturen. Oslo skal bli en langt bedre sykkelby enn vi er i dag, men det er viktig å se sykkelandelen i sammenheng med andelen gående og ikke minst kollektivreiser. Nissen uttrykte tilfredshet med Elvestuens strategiske og langsiktige perspektiv. Marianne Borgen følger opp spørsmålel, og vil vite om sykkel er en del av Oslopakke 3. Elvestuen at det ligger mange sykkeltiltak i Oslopakke 3, men dette må bare sees som en delfinansiering, sier Elvestuen, som også vil satse på sykkel gjennom kommunens eget budsjett.

16:05 Bjørnar Moxness (R) stiller spørsmål om det generelle kollektivtilbudet i Oslo, spesielt mindre busslinjer. Elvestuen tilbakeviser Moxness påstand om at kollektivbudsjettet er kuttet for 2012 (se forøvrig innlegg av Odd Einar Dørum), men sier at man ikke klarer å opprettholde aktivitetsøkningen Ruter innførte i oktober i fjor. Passasjervolumet vil være minst på samme nivå i 2012 som i 2011, men tilbudet omlegges noe, ved at man øker kapasiteten på de sentrale linjene, mens man tar ned nivået på de marginale rutene, avsluttet Elvestuen. Spørretimen avsluttes med dette.

Kultur- og utdanningssaker
16:10 Andreas Halse (A) redegjør for forslag om innføring av valgfag i Osloskolen. Forslaget er fremmet på bakgrunn av at byråden for kunnskap om utdanning varslet i media at han ønsket å søke fritak om valgfagsordningen for Oslo kommune. Dette har imidlertid byråden gått tilbake på, og i saken som behandles i dag blir det derfor enstemmig vedtatt at ungdomsskoleelever i Oslo skal ha samme valgfagstilbud som resten av landet, og at det åpnes for å gjøre lokale tilpasninger i tilbudet.

Venstres fraksjonsleder Julianne Ferskaug tar ordet i saken og sier at for Venstre har tilrettelagt undervisning og satsning på kunnskap vært sentrale prioriteringer i lang tid. I Oslo har vi meget gode erfaring med å skape arenaer for kunnskapsutveksling i samarbeid med lokale ressurser, og denne strategien kan valgfagene bli en viktig del av, sa Ferskaug, og understreket viktigheten av at skolene selv får spille en aktiv rolle i utformingen av de nye valgfagene.

16:25 Komitéleder Øystein Sundelin redegjør for sak om forsøk med valgfritt sidemål i videregående opplæring. Saken kommer fra komiteen uten flertallsinnstilling, men med en lang rekke merknader med varierende oppslutning.

16:35 Julianne Ferskaug tar igjen ordet, og redegjør for Venstres holdning i spørsmålet. Det viktigste for Venstre er å styrke kvaliteten i sidemålsopplæringen, men vi mener dette kan ivaretas selv om man har en enkelt karakter i norsk, sa Ferskaug. Derfor har Venstre foreslått at man innfører dette som et prøveprosjekt, og har en forskningsbasert tilnærming til hvordan det fungerer. Venstre vil dessuten forbedre holdingene til nynorsk til de som har det som sidemål ved å innføre undervisning fra og med 8. klasse. Dette har fungert godt der det har vært forsøkt, og derfor vil vi gjerne oppfordre Osloskoler til å begynne sidemålsundervisningen så tidlig som mulig, sa Ferskaug.

17:00 Venstres Terje Bjøro tar ordet i sidemålsdebatten, som i det store og hele er blitt en nynorskdebatt. Han sier at det ikke er noen god idé å fjerne deler av et fag fordi det er vanskelig. Hva blir det neste, spurte Bjøro, skal vi fjerne Latin-Amerika fra geografifaget og sannsynlighetsberegningen fra matematikken? For Venstre er nynorsk en sentral del av den norske kulturarven og dermed norskundervisningen, men vi trenger ikke legge mer press enn nødvendig på elevene ved å ha en egen karakter i faget, avsluttet Bjøro.

17:10 Bystyret går til votering i saken om sidemål. Det foreligger flere forslag, men ingen av dem har flertall.Det blir dermed ikke vedtatt noe i saken.

17:15 Ordføreren går raskt gjennom saker med enstemmig innstilling fra sine respektive komiteer. Ny renovasjonsforskrift og lokal forskrift for feiing og tilsyn ved brannobjekter går gjennom uten debatt.

Byutviklngssaker
17:20 Venstres Espen Ophaug tar ordet til sak om innglassing av Holmlia senter. Han sier at innspill fra lokalmiljøet har vært avgjørende for at komiteen har kunnet støtte forslaget enstemmig, og at sykkelveien gjennom senteret i dag er bortimot ubrukelig. Den nye sykkelveien som skal anlegges vil bli et mye bedre alternativ, og vi er derfor glade for dagens vedtak, avsluttet Ophaug.

17:20 Sak om regulering av Arbins gate 3 (bydel Frogner) til hotel/overnatting blir vedtatt uten debatt.

17:30 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter omtrent 18:15.

18:20 Bystyret gjenopptar sine forhandlinger med behandling av interpellasjon fra Ingvil Reymert (SV) om diskriminering av arbeidssøkere med utenlandsk navn. Interpellasjonen er en reaksjon på en nyutgitt rapport fra Institutt for samfunnsforskning og FAFO, som viser at arbeidssøkere med utenlandsk navn har 35% mindre sannsynlighet for å bli innkalt til intervju i privat sektor, og 10% lavere sannsynlighet i offentlig sektor.

18:30 Finansbyråd Kristin Vinje redegjør for kommunens anti-diskrimininerings arbeid. Oslo deltar i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter, og har et bevisst forhold til rekruttering av minoritetspersoner både i ledende og andre stillinger, sier Vinje. Det viktigste kommunen har gjort på feltet de senere år er OXLO-prosjektet, og likebehandling er gjennomgående i kommunens verdigrunnlag og handlings- og strategiplaner.

18:45 Toril Berge tar ordet, og understreker at diskriminering er en alvorlig sak, uansett hvor den forekommer. Hun sier at Oslo har en egeninteresse i å rekruttere dyktige personer til viktige stillinger, og dyktige personer finnes i alle grupper. Når det gjelder ansettelser, har alle virksomhetene og bydelene i Oslo egne handlingsplaner, og dette har fungert godt. Likevel kan vi alltid bli bedre, og blant tingene Venstre mener vi bør fortsette med, er anonymiserte søknader. Språkopplæring på arbeidsplasser er dessuten et eksempel på tiltak som bør styrkes. Derfor ser Venstre frem til at byrådet fremmer en sak som gir bystyret anledning til å diskutere alle de gode ideene som finnes i salen, og ta gode beslutninger om hva vi bør satse på i anti-diskriminineringsarbeidet, avsluttet Berge.

18:50 Terje Bjøro fratrer bystyremøtet, og Venstres fraksjonsleder for finans, Anders Bergsaker, tar sete i hans plass.

19:10 Interpellasjonsdebatten er over. Det fattes et enstemmig vedtak om at byrådet skal fremme en sak med vurdering av situasjonen for arbeidssøkere i Oslo kommune (FAFO-rapporten er landsomfattende, og ikke brutt ned pr. kommune), og forslag til tiltak for å forhindre diskriminering.

Samferdsel- og miljøsaker
19:10 Marianne Borgen (SV) redegjør for sitt forslag til en ny plan for å sikre barn trygge skoleveier.

19:20 Odd Einar Dørum tar ordet og minner om at komiteen i sin behandling av saken har kommet med et sterkt signal om at Bymiljøetaten må tidligere inn i prosessen når nye skoler planlegges. Det må også bydelene og FAUene, sier Dørum, og understreker at han forventer at byrådet gjør et grundig og godt arbeid med å sikre trygge skoleveier. Her trengs det en sterk politisk vilje og et systematisk arbeid, og vi har et byråd som er i stand til å utøve denne viljen, avsluttet Dørum.

19:25 Byråd Ola Elvestuen tar ordet, og sier han er enig i alle innlegg som er holdt i saken. Trygge skoleveier er avgjørende for å lage en bedre by å bo i, sier Elvestuen, men mener likevel at det ikke er en ny plan som er påkrevet, men et tettere samarbeid mellom etatene som har ansvar for skolenes innhold, skolenbyggene, veiene og byrommet. Med dette vedtaket oppfatter jeg at bystyret i likhet med byrådet ønsker å prioritere trygge skoleveier, og det vil bli tett fulgt opp, avsluttet Elvestuen.

Saker fra finanskomiteen
19:30 Ivar Johansen (SV) redegjør for sitt private forslag, verdig behandling av papirløse migranter. Saken hadde sin opprinnelse i et inititativ fremmet av Stavanger Venstre, og senere fremmet av Trine Skei Grande på Stortinget. Det er flere henvisninger til dette forslaget i SVs bystyreforslag, men for Venstre har det ikke vært nødvendig å gjenta dette fra kommunens side, ettersom saken allerede ligger til nasjonal behandling. Derfor har Venstre prioritert å få flertall for å understreke at papirløse har de samme rettighetene til akkutt, forebyggende og psykisk helsehjelp som andre, og sørge for at dette blir fulgt opp i kommunens helseapparat. Det har også vært viktig for Venstre å sikre at det gis god informasjon om hvilke rettigheter man har, og at barn av papirløse innvandrere følges spesielt opp.

19:40 Anders Bergsaker debuterer på bystyrets talerstol, og minner bystyret om de mange forskjellige årsakene til at enkelte innvandrere er papirløse. Det kommunen kan gjøre er å bedre helsetilbudet disse mottar. Vi er glade for Skei Grandes dokument 8-forslag om å gi papirløse muligheten til å arbeide lovlig, men overlater til Stortinget å behandle det som hører hjemme der, sa Bergsaker. Vårt ansvar som kommune blir imidlertid bedre ivaretatt gjennom dette vedtaket, fortsatte han, og understreket at barn av papirløse innvandrere ikke selv har valgt sin situasjon. I dag tar vi et godt skritt i retning en mer likeverdig behandling av alle byens borgere, avsluttet Bergsaker.

19:55 Toril Berge tar ordet etter gjenntatte innlegg fra SVs representanter med henvisninger til Trine Skei Grandes uttalelser. Hun sier at det bystyret faktisk har oppnådd i dag er å gi et bedre helsetilbud til papirløse migranter, bedre oppfølging av psykiske helseproblemer og bedre oppfølging av barn. Forslaget om å gi papirløse skattekort ligger i Stortinget, og SV er hjertelig velkommen til å stemme for det der, avsluttet Berge.

20:00 Odd Einar Dørum tar også ordet, og sier at han oppfatter dagens vedtak som en utvidelse av kommunens handlingsrom ovenfor papirløse immigranter. Bystyret har bestemt seg for å fylle det som i dag er et tomrom med konkret handling, sa Dørum, og uttrykte en sterk tro på at vedtaket vil utgjøre en vesentlig forskjell i mange menneskers liv.

20:05 Anders Bergsaker tar ordet på nytt, og sier at Norges behandling av papirløse immigranter lider av store mangler, men at kommunen nå tar et konkret grep for å gjøre denne situasjonen bedre. Vi overlater til leger å bestemme hvem skal få behandling, og utvider tilbudet til å omfatte forebyggende helsehjelp, sa Bergsaker, og oppfordret igjen SV til å stemme for Venstres forslag på Stortinget.

20:10 Bystyret går til votering. Saken blir vedtatt i tråd med flertallsinnstillingen, og bystyret har med det bestemt at helsetilbudet til papirløse flyktninger i Oslo styrkes.

Byuviklingssaker
20:10 Espen Ophaug redegjør for reguleringssaken om Linderudkollen. Det er en gledens dag når vi kan vedta en tiltrengt oppgradering av et populært skiområde på en skånsom måte, sier Ophaug, og redegjør deretter kort for parkerings- og kollektivsituasjonen i skianlegget. Dette er først og femst en gladsak for alle skiinteresserte i Oslo, avsluttet Ophaug.

20:25 Byutviklingsbyråden får ordet, og forteller om muligheten til å bruke markas randsone til idrettsanlegg, som han mener har et stort potensiale. Ved å legge idrettsanlegg her, sikrer vi dessuten at det aldri blir aktuelt med utbygging i området, sier Folke Fredriksen, og avsluttet med å oppfordre miljøverndepartementet til å forenkle prosessen med å få på plass flere skiløyper.

20:35 Saken går til votering, og reguleringsplanen blir enstemmig vedtatt etter 25 minutters debatt.

20:35 Espen Ophaug tar ordet til sak om regulering av Bestumveien 99 (bydel Ullern) til boligformål. Det dreier seg om ny bruk av et tidligere sykehjem, som i dag brukes som lager. Det er kort vei til buss, trikk og tog, og CC vest ligger rett over gaten, sa Ophaug, og konkluderte med at dette er fornuftig fortetting etter Venstres syn. I tillegg åpner reguleringen for utvidelse av grøntområdet i nærheten, og trær som må fjernes skal erstattes. Når vi dessuten vet at Omsorgsbygg har vurdert at tomten ikke er egnet til sykehjem, mener vi forslaget som nå blir vedtatt er det beste for området, avsluttet Ophaug.

20:50 Reguleringsplan for Bestumveien 99 blir vedtatt mot Rs og MDGs stemmer, og bystyret går videre til å behandle regulering av studentboliger i Københavngata 10.

20:55 Espen Ophaug tar ordet og fortalte at komiteen er enstemmig i at det skal bygges studentboliger. Dersom det ikke går, er komiteen dessuten enstemmig i at det skal etableres vanlige boliger i stedet. Han forklarte også at det ikke er noen god idé å pålegge utbygger å etablere en liten barnehage på tomten, fordi man da risikerer å sette hele prosjektet i fare. Derfor stemmer flertallet for å vedta at det kan etableres barnehage dersom det er forutsetning for drift, ikke at det må etableres barnehage uansett.

21:00 Det voteres. Reguleringsplanen blir vedtatt etter innstillingen fra komiteen.

Fornyelse av skjenkebevillinger
21:05 Toril Berge redegjør for saken. Den markerer et skille og et temposkifte i Oslo skjenkepolitikk, sier Berge, og fremhever det at åpningstidbestemmelsene flyttes ned til bydelsutvalgene som et spesielt viktig grep for å sikre gode bomiljøer og et levende uteliv. I tillegg målrettes kontrollvirksomheten betraktelig, sier Berge, og legger til at dette vil være et bedre regime enn det man til nå har operert med, hvor Næringsetaen har vært styrt etter mål for antall kontroller, uten mulighet for differensiering. Det åpnes også for flere sanksjonsmuligheter, blant annet midlertidige innskrenkninger i skjenketider og kortere bevillingsperioder dersom man er i tvil om stedets seriøsitet. Dette vil gi lavere konfliktnivå, og et mer spennende uteliv for alle som er glad i å gå ut med gode venner, avsluttet Berge.

21:20 Rødt har fremmet forslag om at den maksimale skjenketiden i Oslo innskrenkes til kl. 02:00. Marianne Borgen signaliserer nå at SV kommer til å stemme for dette forslaget. Krf har også varslet at de kommer til å stemme mot byrådet i saken.

21:25 Byråd Hallstein Bjercke redegjør for saken, som er den første han avgir som byråd. Han utrykte glede over at Oslo får en mer systematisk politikk for kontroll av skjenketider, og et tettere samarbeid med politi, næring og skattemyndigheter. Tiltak mot overskjenking, skjenking av mindreårige og diskriminering legges nå inn i den alkoholpolitiske handlingsplanen, og dette vil gi Oslo et hyggeligere, tryggere og mer inkluderende uteliv, avsluttet Bjercke.

21:35 Toril Berge tar ordet. Hun forteller at Politiet ønsker differensierte skjenketider, slik at ikke alle drar hjem på samme tid. Men hva bystyret mener om dette er lite relevant nå som vi delegerer åpningstidsfastsettelsen ned til bydelene, siden det er de lokale folkevalgte som best kjenner forholdende i sitt eget nabolag, avsluttet Berge.

21:35 Det voteres. Byrådets innstilling blir vedtatt. Med det er åpningstidene for skjenkesteder utenfor skjenkeblekkspruten delegert til lokale politikere, og Oslo har fått virkemidler til å gjennomføre en skjenkepolitikk med større muligheter for lokal tilpasning og sanksjonering av useriøse stemmer.

21:35 Innbyggerinitiativ om et tryggere Oslo oversendes byrådet. Ordføreren hever med det møtet, og ønsker representantene vel hjem. Oslo Venstre ønsker lesere som har holdt ut til slutt en god kveld og natt, og velkommen tilbake til neste bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**