Gran Venstre utfordret kommunestyret i bompengedebatten

Gran Venstres kommunestyrerepresentant, Ole Dæhlen utfordret kommunestyret i å snu vedaket om kun iverksette fartsdempende tiltak for sideveiene. Statens vegvesen anbefaler trafikkdempende tiltak, Rådmannen i Gran anbefaler fysisk stegning, mens kommunestyret går for fartsdumper. – Beslutningsvegring eller handler det om populistiske hensyn, undrer Ole Dæhlen etter vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gran Venstre ønsker med dette å presisere begrunnelsen for å sette opp en ordinær betalingsbom i Flågenvegen. Fartsdumper eller andre fartsdempende tiltak, som flertallet i Gran kommunestyre har vedtatt, vil ikke være nok til å ta trafikksikkerheten på alvor! Les mer i OA om saken i kommunestyret her.

Det er i dag bred enighet at bompengefinansiering er den beste løsningen for å finansiere utbygging av nye veistrekninger. Utbyggingen skjer etter økonomisk evne og den er i tillegg rettferdig. Rettferdig fordi veien finansieres av de som skal bruke den.

Statens vegvesen har ved trafikktellinger og trafikkanalyser kommet frem til at det må bygges en firefelts motorvei fra Roa til Jaren. Av tallene fremkommer det at denne strekningen i dag har en trafikkmengde på 10.500 kjøretøy pr. døgn. Av dette er over halvparten lokal- og regionaltrafikk. Argumentasjonen om at det er urettferdig at lokalbefolkningen må bære kostnaden og at gjennomgangstrafikken "slipper unna" er etter vårt syn feil. Vi bør heller snakke om et spleiselag.

All erfaring ved innføring av bom medfører at en del av befolkningen vil unngå å være med på spleiselaget av ulike årsaker. Alternative omkjøringsveier velges. Jo høyere bompengesatsen er, jo flere velger en alternativ rute. Paradokset er at jo flere alternative omkjøringsveier som finnes, jo høyere blir bompengesatsen. Den mest aktuelle er Flågenvegen som vil være et alternativ både for lokal-, tung- og gjennomgangstrafikken. Vi har også Bjørgevegen på vestsiden av dalen, men denne vil av topografiske årsaker bli et alternativ kun for lokaltrafikken. Derimot er denne i dårligere stand og går i tilegg over flere gardstun, så her må tiltak også iverksettes.

Men tilbake til Flågenvegen. Statens vegvesen sier at trafikken vil øke fra dagens 200 til 2000 kjøretøy i døgnet over denne strekningen når bom på Rv 4 kommer. Fra Gran til Lunner vil et naturlig veivalg gå forbi Trintom barneskole, forbi en av Hadelands største barnehager og deretter ut på Flågenvegen som er gruset uten fast dekke. Trafikksikkerheten blir uforsvarlig og veien overbelastet. Derfor mener Statens vegvesen at trafikkreduserende tiltak må på plass. Rådmannen anbefalte å stenge veien fysisk med bom, men Gran kommunestyre vedtok derimot at det i første omgang skal etableres fartsdempende tiltak som f. eks fartsdumper.

Om Gran kommune asfalterer Flågenvegen til en prislapp for rundt to millioner kroner, er Statens Vegvesen villig til å sette opp en ordinær betalingsbom. Dette vil etter Gran Venstres syn være det mest effektive tiltaket. Vi får da ingen trafikkøkning, ingen økte vedlikeholdskostnader for kommunen, trafikksikkerheten ivaretas, og lokalbefolkningen får en asfaltert vei. Hvorfor kommunestyret i Gran ikke kunne stemme for å gå for dette forslaget vet vi ikke, men vi håper på svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**