Vedtekter for Kvæfjord Venstre

Årsmøtet 2012 vedtok nye vedtekter for lokallaget etter normalvedtektene vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

klubbe

Foto: ill

VEDTEKTER FOR KVÆFJORD VENSTRE

§1. Formål
Kvæfjord Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§2. Medlemskap
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem i Venstre. Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i. Rettigheter som medlem utøves personlig.

§3. Organisasjon
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon. Venstres partiorganer i lokallaget er lokallagsstyret og lokallagsårsmøtet. Det kan innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtektene eller av årsmøtet.
Kvæfjord Venstre er tilknyttet det selvstendige studieforbundet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).
Begge kjønn skal som hovedregel være representert med minst 40% i Kvæfjord Venstres styrer, utvalg, komiteer og delegasjoner.
Folkevalgt for Kvæfjord Venstre blir man bare ved å stille til valg på Kvæfjord Venstres valgliste og program. Har man stilt til valg på Kvæfjord Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.
Kvæfjord Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Kvæfjord Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.
Kvæfjord Venstres folkevalgte representanter danner i kommunestyret sin egen gruppe og velger selv sin gruppeleder. Før kommunestyremøter skal det som hovedregel avholdes møte for å drøfte sakene som skal behandles. Kommunestyrerepresentantene og vararepresentantene innkalles, og møtene er i prinsippet åpne. Gruppeleder er ansvarlig for innkalling og bekjentgjøring og leder møtet. Det føres protokoll.
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal foretas skriftlig hvis minst en person krever det. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og imot i en sak er like, faller forslaget.
Ved valg av leder og nestleder kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det avholdes bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§4. Grendelag
Innen kommunen kan det opprettes egne grendelag underlagt lokallagsstyret. Grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i sin del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for grendelagets arbeid.

§5. Lokallagsstyret
Lokallagsstyret leder Venstres arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet. Styret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte som lederen eller 1/3 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, deriblant lederen eller nestlederen, er til stede.
Lokallagslederen kaller styret sammen og leder møtene. Styremøtene er i utgangspunktet åpne.
Lokallagsstyret består av de årsmøtevalgte styremedlemmene med tillegg av et medlem valgt av Unge Venstre og eventuelt et medlem valgt av Venstrekvinnelaget i kommunen dersom de er aktiv i Kvæfjord. Lederen av Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret.
Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet.
Lokallagsstyret kan oppnevne egne utvalg og komiteer til å ta seg av særskilte oppgaver.
I kommunevalgår sørger styret for at det oppnevnes en programkomite som skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i kommunen. Det skal vedtas av årsmøtet eller et medlemsmøte som innkalles med 14 dagers varsel.
I år før kommunevalgår skal styret sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av mars i valgåret. Styret forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonskomite. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtets sammen setning og voteringsprosedyrer er de samme som til årsmøtet.
Før fylkeslagets nominasjonsmøter skal årsmøtet eller et medlemsmøte velge delegater og varadelegater i henhold til tildelt antall. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med minst 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Delegatene skal ha fullmakt underskrevet av leder i lokallaget.

§6. Lokallagsårsmøtet
Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av januar hvert år. Lokallagsstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen settes en frist til å fremme politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Årsmøtet skal bare behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst en tredel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av lokallagsstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.
Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på møtet. Kontingenten regnes som betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før årsskiftet, eller for forrige eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. Medlemmer nyinnmeldt etter 1.11 må også ha betalt kontingent for å få stemmerett.
Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte. Det åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:
-Møteleder
-Møteseretær
Tellekorps
Redaksjonskomite for ev. politiske uttalelser
Så vidt mulig underskrives protokollen av møtets deltakere.
Årsmøtet skal velge:
– Lokallagsstyre med 6 medlemmer: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og tre styremedlemmer. 3 varamedlemmer til styret.
– Revisor. Revisor kan ikke være medlem eller varamedlem til styret.
– Delegater til fylkesårsmøtet.
– Valgkomite bestående av leder og to medlemmer.
Alle ordinære årsmøter skal i tillegg til valgene:
– Behandle styrets årsmelding og regnskap.
– Drøfte årsmelding fra kommunegruppa.
– Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
– Behandle og stemme over saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
– I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp.

§7. Endringer i vedtektene
Lokallagets vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd fram for styret og sendes ut til medlemmene senest innen en måned før årsmøtet. Fær endringene trer i kraft, må de være godkjent av fylkesstyret. Eventuelt avslag på godkjenning kan ankes til sentralstyret.

§8. Oppløsning av laget
Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter, arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for. Dersom et lag er uvirksomt over mer enn ett år kan fylkeslaget eller Venstres Hovedorganisasjon konstituere et nytt styre, eventuelt oppløse laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**