Politisk uttalelse: En sterkere rettsstat, et sterkere demokrati

Et levende demokratisk samfunn består av mer enn retten til å stemme. Det omfatter blant annet maktfordeling, åpenhet om maktutøvelse, og borgernes rett til å ytre seg, samles, og beskyttes mot utilbørlig inngripen fra myndigheter gjennom rettssikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

klubbe

Foto: ill

Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstre årsmøte 2012:
Borgernes tillit til rettsstaten er en forutsetning for et levende demokrati, og både demokrati og rettsstat er avhengige av at borgernes rettigheter og friheter ivaretas.

Dessverre har vi i Norge de siste årene sett en forvitring av viktige rettsstatlige prinsipper samt et økende press på individets frihet, en innsnevring av den enkeltes private rom og flytting av makt fra borger mot stat. Akershus Venstre er dessuten svært bekymret over at det internasjonalt, og da spesielt i land vi regner som våre allierte, har oppstått en politisk aksept for å tilsidesette individets rettssikkerhet, så som retten til en rettferdig rettsak, prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og retten til ikke å bli utsatt for tortur.

Vi støtter derfor Menneskerettighetsutvalgets innstilling om at sentrale menneskerettigheter som personlig frihet og integritet, personvern og personopplysningsvern, forenings- og forsamlingsfrihet, og rett til rettferdig rettergang bør innlemmes i Grunnloven. Dette vil hindre at et alminnelig stortingsflertall kan redusere eller fjerne borgernes rettigheter i løpet av en stortingsperiode.

I tillegg mener vi at det er behov for en gjennomgang av alle former for overvåkning og registrering som myndigheter og det offentlige gjør av borgerne; en evaluering av om disse tiltakene oppfyller formålet de ble innført for og om dette formålet kan sies å stå i forhold til den inngripen dette medfører i personvernet; og en reversering av de tiltakene som bryter med borgernes rettigheter. Stortinget settes på Eidsvoll 16. mai 2014 for å behandle endringene i grunnloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**