Terje Breivik Venstres nye nestleder

Hedmark Venstre har i likhet med andre fylkeslag og lokallag engasjert seg i nestlederspørsmålet i Venstre. Vårt forslag kan oppfattes som uventet og kanskje originalt. Derfor finner vi det riktig å orientere Venstre-folk landet over om hvordan vi tenker, hva vi gjør og hva som ligger til grunn for forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hedmrk Venstre

Foto: M.Løken

Hedmark Venstre legger følgende kriterier til grunn:
I fylkesstyret i Hedmark har vi brukt tid på å tenke gjennom både hvem som bør bli ny nestleder og hvordan vi tror nestlederrollen vil være framover. I denne tenkningen har vi sjølsagt vært innom lokale/regionale kandidater som vi kunne ønsket inn i en sentral posisjon, men vi har framfor alt brukt tid på hva vi tror er bra for partiet samlet sett, på kort og lang sikt.
I vår tenkning har følgende hensyn blitt tillagt stor vekt:
-finne en kandidat som kan gå rett inn i nestlederfunksjonen og fungere på egen hånd fra og med dagen etter landsmøtet
-finne en kandidat som kan bruke mye av sin tid på nestledervervet og organisasjonsbyggingen. Dette tror vi er viktig både for å avlaste øvrig ledelse grunnet tyngende arbeidssituasjoner og på grunn av at Venstre er i sterk vekst — potensialet bør tas ut, men det er krevende
-finne en kandidat, som foruten å kunne fylle alle funksjoner i partiet, også kan være statsrådskandidat
-sett fra Hedmarks side skal det ikke legges skjul på at distriktsrepresentasjon (dvs gjerne "bygdebakgrunn" og utenfor "det sentrale Østlandet") er av noe betydning
-finne en kandidat som kjenner hele partiet og som er kjent i hele partiet
-finne en kandidat som vil kunne ha bred forankring geografisk og i sideorganisasjonene (Unge Venstre og Venstrekvinnelaget) — vi mener det i nåværende situasjon vil være et sjølstendig poeng å kunne gjennomføre nestledervalget uten særlig indre strid, – vi tror det er å vise styrke utad dersom vi ved nestledervalget greier å vise samling innad
På denne bakgrunn har vi valgt å sette til side hensyn som vi "i normalsituasjonen" kunne tenkt oss å vektlegge sterkt ut fra hva som er av særlig betydning her i Hedmark; f.eks landbrukstilknytning, universitet, sjukehusstruktur og samferdsel (veg/bane). Vi har også valgt å se bort fra mulige posisjonstaktiske hensyn ved senere valg, f.eks til sentralstyre og landsstyre. Venstre har mange gode profiler som kan fylle de fleste av overstående kriterier. Imidlertid tror vi det er én som særlig peker seg ut i denne situasjonen, nemlig Venstres generalsekretær Terje Breivik.

Terje Breivik

Foto: Rune Kongsro

Styret i Hedmark Venstre har altså valgt å lansere Terje Breivik som ny nestleder. Vi har registrert at Breivik overfor Bergenspressen har uttrykt at han godt kan tenke seg Stortingsplass fra 2013. Denne meddelelsen sier oss at Terje Breivik nå ikke er fremmed for å gjenoppta en politisk karriere (han har blant annet vært både ordfører i Ulvik og fylkesleder i Hordaland). Videre tilsier det at han kan tenke seg andre utfordringer enn generalsekretærstillingen i Venstre — en posisjon han har på åremål.
Vi mener det er hevet over all tvil at Breiviks kvalifikasjoner for å fylle nestlederfunksjonen, er til stede. Det gjelder både hans personlige egenskaper og den bakgrunnen og forankringen han har som folkevalgt/ordfører i Ulvik og fra erfaring fra lederverv i partiet. Erfaring fra partibyråkratiet alene mener vi imidlertid ikke ville vært tilstrekkelig.
For øvrig mener vi begrunnelsene for Breivik som nestlederkandidat burde være unødvendig å kommentere innad i Venstre — hans virke i og for partiet med tilhørende resultater, taler for seg sjøl.

Vi ønsker alle partivenner lykke til med et viktig arbeid.
17. februar 2012

For styret i Hedmark Venstre
Erik Ringnes
Kontaktpersoner:
Erik Ringnes, tlf 918 08 486
Stein Hoset, 977 35 694

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**