Bompenger nødvendig for bussen

En storstilt kollektivsatsning i Buskerud er uungåelig dersom byene våre skal være fremkommelige om få år. I de største byene har vi allerede sett utviklingen gjennom flere tiår; det er rett og slett ikke fysisk plass til bilene, hverken i veiene eller parkeringsplasser, mener Ståle Sørensen i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nullen gratisbuss stavanger

Foto: Stavanger Venstre

Skulle Oslo, Bergen eller Stavanger basert seg på samme kollektivandel i jobbreiser som for ti år siden, ville alt av veier vært totalt overbelastet og uframkommelige. Drammen, Kongsberg og Hønefoss er iferd med å vokse seg inn i de samme problemene.

Allikevel behandles kollektivtransporten stemoderlig av fylkespolitikerne. Når politikere skal legge opp sine prioriteringer er sjelden kollektivtrafikken prioritert.

Vi må rett og slett begynne å tenke på buss og bane på en helt ny måte. Bussene er blodårer i en by. Som annen offentlig infrastruktur er de helt nødvendig for at ting skal kunne fungere. Uten busssene ville mange veier vært ufremkommelige for annen trafikk. Varetransport, post og syketransport vil om få år kunne stoppe helt opp i nedre Buskerud dersom vi ikke får mer trafikk over på kollektivtransport.

Busslinjer er akkurat som bredbåndnett, strømlinjer eller vann og avløpsnett. – Viktig infrastruktur som holder byen sammen. Vi må satse på bussen før det hele stanser opp.

Det koster — mange penger. Bare det å stabilisere kollektivandelen på dagens nivå med en ventet befolkningsvekst i nedfylket krever enorme summer. Dersom man i tillegg ønsker å øke tilbudet og sette ned prisene slik man blant annet har gjort i Oslo, kreves det investeringer i nær fremtid som hverken kommunene eller fylkeskommunen disponerer.

Biltrafikk

Foto: Microsoft

Men disse investeringen vil allikevel måtte komme, for tar ikke folk bussen så kjører de bil, og for å gjøre plass til alle de nye bilene kreves også enorme investeringer. Mange utregninger viser at det er stor samfunnsøkonomisk gevinst i å satse på kollektivtransport i de store byene tross de høye investeringskostnadene.

Som fylkespolitikere flest kan jeg rope om mer penger fra staten. Og de pengene må komme, men i tillegg er det mulig å gjøre mye både i kommuner og fylket under nåværende regime.

Store deler av kollektivsatsingen i Oslo og Akershus er finansiert med bompenger fra den såkalte Oslopakke 3. Det betyr: Kjører du bil inn til hovedstaden sponser du kollektivtrafikken via bompenger. En by som Drammen er overmoden for utprøving av denne type trafikantbetaling. En bompengering rundt Drammen vil kunne delfinansiere ny Svelvikvei samt bevilget store summer til kollektivtrafikken som igjen kunne avlastet veinettet og spart kommunen og fylket for store fremtidige veiutvidelser.

Jeg vet det er upopulært, men tenk på det. Avgifter er aldri populære, men noen ganger nødvendige for å få til en endring raskt nok. Og det haster.

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Ståle Sørensen
Buskerud Venstre,
fylkestingsgruppa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**