Vil ha flere stipendiatstillinger

I dag fremmet Venstres Trine Skei Grande og Borghild Tenden et representantforslag i Stortinget om å innføre en forpliktende opptrappingsplan knyttet til flere nye stipendiatstillinger i det norske forskningssystemet. — Det er på høy tid å få på plass en opptrappingsplan av denne typen — slik vi har hatt tidligere, og slik en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet nylig har signalisert at det er behov for, sier Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I representantforslaget viser Venstre-representanetene til at en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet nylig la frem en rapport med tittelen "Etterspørsel og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020."

I rapporten, som tar for seg en rekke momenter knyttet til forskerrekruttering og -utdanning, anslås det et behov for 340-400 nye stipendiatstillinger per år i perioden frem til 2020. Størst behov er forventet innen teknologi- og realfagene.

Stort behov

 - Det er et stort behov for nyrekruttering i UH-sektoren, mener Skei Grande.

– Det er et stort behov for nyrekruttering i UH-sektoren, mener Skei Grande.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Det er et stort behov for å sikre nyrekruttering til UH-sektoren grunnet aldersavgang, men ikke minst i forbindelse med økt behov for høykompetent arbeidskraft i samfunnet for øvrig, og for å sikre økt forskningsintensivitet i næringslivet. Det er også svært viktig å legge til rette for mange nok post.doc.-stillinger, slik at doktorgradstipendiater etter avlagt doktorgrad har mulighet til å få en stilling ved en utdannings- eller forskningsinstitusjon i påvente av en fast stilling, understreker Skei Grande.

Tidligere opptrappingsplaner
– Det har vært bred enighet om tidligere opptrappingsplaner — ja, kanskje helt frem til de rødgrønne inntok regjeringskontorene. Etter hvileskjæret ble vi lovet en stortingsmelding om forskerrekruttering, men av uvisse grunner ble denne redusert til seks fattige sider i den rødgrønne forskningsmeldingen som kom i 2009. Og siden tilleggsproposisjonen i forbindelse med finanskrisen i 2009 har det ikke kommet noen nye stipendiatstillinger fra statlig hold. Sett i lys av at behovet for forskerutdannet personale vil øke betydelig i årene som kommer, er dette svært defensivt, mener Tenden.

Vil ha snarlig avklaring

 - Jeg etterlyser fortgang i arbeidet med en opptrappingsplan, sier Tenden.

– Jeg etterlyser fortgang i arbeidet med en opptrappingsplan, sier Tenden.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Jeg har merket meg at statsråden for forskning og høyere utdanning slår fast på Kunnskapsdepartementets nettside at "( ) vi må vurdere om det trengs en sterkere satsing på stipendiater direkte over statsbudsjettene i årene som kommer, spesielt innen teknologi og realfag" og uttaler at "ekspertgruppa på en velbegrunnet måte viser en realistisk vei framover."

– Etter Venstres mening er det ingen holdbar løsning å "vurdere" en sterkere satsing på stipendiater over statsbudsjettet og avvente en eventuell opptrappingsplan til den nye forskningsmeldingen legges frem i 2013 — og som sannsynligvis tidligst vil få budsjetteffekt i 2014. En slik opptrappingsplan bør legges frem snarest for Stortinget, og senest i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013. På denne måten kan vi sikre tilfredsstillende kontinuitet og forutsigbarhet i rekrutteringen til FoU-systemet, understreker Tenden.

Les representantforslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**