Kongsvingerbanen i Nasjonal Transportplan

Transportetatene og Avinor har i dag lagt frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dette er hva de skriver om Kongsvingerbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I punkt om økt kapasitet og driftssikkerhet skriver de:
ingen næringer har høyere transportkostnader enn den eksportrettede treforedlingsindustrien, målt i forhold til omsetning. i en rapport i november 2010 i regi av statens landbruksforvaltning (der også skognæringen og Jernbaneverket deltok) foreslås infrastrukturtiltak ved fem tømmerterminaler og etablering av ett ekstra kryssingsspor på Kongsvingerbanen. Det vil øke transportkapasiteten på bane for skogråstoff med ca. 0,5 mill. tonn per år, med en antatt tiltakskostnad på 200 mill. kroner. Tiltakene kan innebære inntil 30 prosent volumvekst for transport av skogråstoff på bane.

Under punktet om behov for investeringstiltak og alternative utviklingsstrategier, skriver de om Kongsvingerbanen spesielt:
Banen bør utvikles for hyppigere frekvens for nærtrafikktogene (halvtimestrafikk), raskere regionale tog og for flere og lengre godstog. Det er nødvendig med færre stopp slik at regiontrafikken (og fjerntrafikken) kan gis et betydelig bedre tilbud enn i dag.

En tilbudsforbedring for nærtrafikken kan tenkes innført i to faser der første fase er halvtimestrafikk til sørumsand. Dette vil kreve nytt kryssingsspor på strekningen lillestrøm-sørumsand. Halvtimestrafikk til Årnes innebærer sammenhengende dobbeltspor Lillestrøm-Sørumsand samt nytt kryssningsspor mellom Sørumsand og Årnes. i tillegg er Kongsvingerbanen en viktig godsbane for trafikk mot Sverige og Narvik samt for tømmertransport, og økt kapasitet for dette er nødvendig.

Lokaltog ved Årnes stasjon

Lokaltog ved Årnes stasjon

Videre skriver de om Kongsvingerbanen i punkt om transportkorridor 2: Oslo-Ørje/Magnor:
Utviklingen av Kongsvingerbanen omfattes av transportetatenes godsstrategi, og strekningen inngår i regiontrafikknettet i oslo-området. Følgende prosjekter inngår i de ulike rammene: Robusthet i Oslo-området: Fra og med planteknisk ramme er det prioritert en tiltakspakke for Osloområdet som skal sikre robusthet i forhold til økt trafikk og bedre regularitet for godstrafikken. Strekningskapasitet for godstransport: i rammen på +20 prosent rettet mot gods og i rammen på +45 prosent er det prioritert kapasitetsøkende tiltak tilsvarende 50 til 100 prosent økning av kapasiteten for godstransport.

Hele planforslaget kan du laste ned fra denne siden.

Dette er hva Venstre har uttalt om Kongsvingerbana:

Kongsvingerbanen en prioritet
Vil ha tog mot Oslo hver halvtime
Jeg har fem, har du 15?
Vil konkurranseutsette Kongsvingerbanen
Samferdselsstrategi og Kongsvingerbanen
Tar Kongsvingerbanen til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**