Uttalelse: Ungdom, makt og medvirkning

Venstres landsstyre er svært fornøyd med at Ungdommens Maktutredning er kommet på plass, og med noen av de viktigste grepene i utredningen. Men Torgersen – utvalget er til tider mer opptatt av å la staten styre ungt engasjement enn å øke det selvstendige unge engasjementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Skolens demokratioppdrag
Skolen og de frivillige organisasjonene er arenaer for demokratiopplæring, demokratiforståelse og demokrati i praksis. Skolevalg for alle i videregående skoler er et viktig tiltak i denne opplæringen. Venstre mener at det også må legges til rette for dette i ungdomsskolen. For at alle elever skal ha mulighet til å engasjere seg, mener Venstre det er viktig å følge opp utredningen med å øke fraværskvoten for politisk, frivillig og kulturell aktivitet i skolen.

Ungdomsråd
Venstres ønsker organ for ungdomsmedvirkning i alle kommuner. Likevel anerkjenner vi at kommuner og ungdommer er ulike, og at ungdomsrådene derfor bør kunne organiseres svært ulikt fra kommune til kommune. Venstre ønsker ikke at kommuner som følger nasjonale retningslinjer for ungdomsråd skal få statlig økonomisk tilskudd. En slik ordning kan føre til ensretting og mer byråkratisering.

Stemmerettsalder
For Venstre er ungdomsdeltakelse i demokratiet viktig og nødvendig. Derfor er det skuffende at et flertall i utvalget ikke vil innføre stemmerett fra 16 år, til tross for at årets forsøk med nedsatt stemmerettsalder viser økt valgdeltakelse og engasjement. Venstre vil ha stemmerett og valgbarhet fra 16 år.

Personvern i nye medier
Personvernet er en viktig verdi å hegne om i dagens samfunn. Derfor er det viktig å videreføre slettmeg.no som gir borgere muligheten til å få hjelp til å slette profiler og brukerdata fra ulike nettsteder. Venstre er enig i at muligheten for å regulere tredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger skal utredes. Venstre støtter innskjerping av foreldres rett til å publisere informasjon om egne barn. Bekjentgjøring av lovverket for foreldre vil være et viktig grep for å styrke barn og unges deltakelse i demokratiet.

Unge under offentlig omsorg
Ingen barn velger sin egen oppvekst. Barn og unge i offentlig omsorg tas særskilt vare på. Derfor støtter Venstre utvalgets forslag om å legge mer vekt på barn og unges synspunkter i barnevernssaker, rydde opp i regelverket for å ivareta barns beste i saker om plassering utenfor hjemmet og at barnevernet må få ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere.

Det er også nødvendig å stanse den enorme veksten i byråkratiet i barnevernet og øke innsatsen direkte mot barna det gjelder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**