Styrk rettssikkerheten til folk på flukt

Vestre Aker Venstre mener asylsøkere bør få styrket rettssikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styrk rettssikkerheten til folk på flukt
Forslagstiller: Yvonne Ruyter

Flyktninger i snøen

Foto: Unni-Lise Jonsmoen

Vestre Aker Venstre mener asylsøkere bør få styrket rettssikkerhet. Derfor vil vi erstatte Utlendingsnemnda (UNE) med en egen spesialdomstol etter svensk modell. Vestre Aker Venstre vil sette folk foran systemer og mener at alle skal ha rett til en klageordning som ivaretar grunnleggende humanitære rettigheter, følger konvensjonene Norge har ratifisert og anvender forskriftsbestemmelser på best mulig måte. Klagesaksutvalget fungerer ikke etter hensikten, og systemet bør derfor avvikles.

Uavhengig av bakgrunn er retten til å søke asyl en grunnleggende menneskerettighet. Vestre Aker Venstre mener derfor det er viktig at vi har et velfungerende klagesaksutvalg, så vi kan forsikre oss om at folk ikke blir urettmessig avvist. UNE er administrativt underlagt Justis- og politidepartementet, og er et korrigerende forvaltningsorgan forankret i våre nasjonale og internasjonale forpliktelser. Nemnda behandler klager på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften.

UNE har gjentatte ganger tilsidesatt barnekonvensjonens bestemmelser og anbefalinger fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), da de vektlegger og tar utgangspunkt i innvandringspolitiske hensyn. Vestre Aker Venstre mener regelverket og forvaltningens praksis ikke sikrer asylsøkernes rettssikkerhet godt nok.

Hensikten bak opprettelsen av UNE var å få en ny og uavhengig vurdering av en klagesak fra et domstollignende organ som ville gi bedre rettsikkerhet, og gi økt tillit til avgjørelser som skulle bli fattet. Søkeren skulle som hovedregel få adgang til personlig frammøte med advokat i et nemndmøte. Slik skulle det være lettere å godta den avgjørelsen som ble vedtatt. Med dagens ordning er det svært få klagere som får saken sin avgjort i et nemndmøte. I 2010 ble 642 av 18353 saker i UNE behandlet i nemndmøte med personlig fremmøte av klager. De aller fleste avgjørelsene tar nemndlederen eller sekretariatet alene.

Vestre Aker Venstre mener derfor at en domstol vil både gi økt tillit til avgjørelser, og sikre en ryddigere prosess, der sakførerne og dommerne er uavhengige av hverandre. I UNE tilhører disse samme organ. Saksbehandlerne og vedtaksfatterne er også ofte samme person. I motsetning til andre forvaltningsinstanser har et fåtall av asylsøkerne fått anledning til å møte for nemnda i egen sak. Dagens UNE er for lukket, lite etterprøvbart og lite gunstig.

Ved å få ankebehandlingen inn i en spesialdomstol kan vi øke rettssikkerheten til folk på flukt. Sveriges klagesaksutvalg ble etter mye kritikk erstattet av Migrationsdomstolen, som er en nøytral, rettssikker og uavhengig domstol der søkeren selv får møte sammen med utlendingsdirektoratet. På denne måten får asylsøkere prosedert sakene sine, med vanlige rettsprinsipper, konvensjoner og grunnleggende humanitære rettigheter lagt til grunn for behandlingen.

UNE har flere ganger tapt saker i retten, noe som kan være et tegn på at rettssikkerheten ikke er tilstrekkelig. Uten unntak er sakene fra UNE til retten fra mennesker som ikke er innvilget opphold og verken har arbeidstillatelse eller anledning til utlån av penger i banken. Vestre Aker Venstre vil derfor innføre en fri rettshjelpsordning, så asylsøkere kan få kompetent bistand til å føre sine saker for domstolen.

Vestre Aker Venstre
vil erstatte UNE med en uavhengig flyktningsdomstol etter svensk modell
ønsker en fri rettshjelpsordning for domstolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**