Årsmøte 2012…

Årsmøte 2012 avviklet med god deltagelse. Bare 3 medlemmer var forhindret fra å møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Referat fra åpent årsmøte for Bardu Venstre mandag 20. februar kl 19.00 på kommunehusets Lille møtesal.

Brit Stormo, stedfortreder for Toril Kjelstrup, ønsket velkommen.
Det var ingen innvending mot innkalling og saksliste.

1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Vilhelm Kjelsvik møteleder, Brit Stormo referent, samtlige fremmøtte underskriver protokoll.
Enstemmig godkjent.

2. Årsmelding 2011
Sekretæren fremla årsmeldingen.
Tilføyelse til fremlagte årsmelding:
Brit Stormo gjenvalgt for nye 2 år, varamedlem Troms Venstre.
Toril Kjelstrup valgt som revisor for Troms Venstre fra 2012.
Enstemmig godkjent.

3. Regnskap 2011
Kasserer presenterte regnskapet for 2011
Enstemmig godkjent.

4. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår at vi beholder kontingent på kr. 50.- for lokallaget.
Enstemmig godkjent.

5. Valg 2012
Brit Stormo foreslo Vilhelm Kjelsvik som leder for et år.
Enstemmig valgt.
Valgkomiteen foreslår:
Gerd Alveberg, styremedlem, 2 år.
Reinhard Stamm, varamedlem, 2 år
Geir Støen. varamedlem, 1 år

Brit Stormo fortsetter som sekretær og Gerd Alveberg fortsetter som økonomiansvarlig.
Karen Grete Figenschau fortsetter 1 år som medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen kan utvides ved behov.
Enstemmig valgt.

6. Innkomne saker
Ingen meldte saker.

Årsmøtet i Bardu Venstre takker Toril Kjelstrup for innsatsen.

Årsmøtet hevet kl. 19.40

Brit Stormo (sign)
Reinhard Stamm (sign)
Gerd Alveberg (sign)
Vilhelm Kjelsvik (sign)
Geir Støen (sign)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**