Tana Venstre på Finnmark Venstre årsmøte 2012

Tana Venstre beklager at vår leder i Tana, Karen Inga Vars, mistet plassen i fylkesstyret. Vi benytter anledningen til å gratulere nykommerne Stian Celius fra Sør Varanger og Tore Holien fra Vadsø med nye verv i fylkesstyret!
Tana Venstre er glad for at forslagene fra Karen Inga Vars i saken om Marin Verneplan og hurtigbåtforbindelse mellom Vadsø-Kirkenes fikk gjennomslag som årsmøte uttalelse. Karen Inga får dessverre ikke jobbet videre med disse viktige sakene i fylkesstyret og vi setter vår lit til at våre to fylkestingsrep. vil følge opp sakene på fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Karen Ingas forslag til årsmøteuttalelse på vegne av Tana Venstre:
Forslag til uttalelse fra årsmøtet i Finnmark Venstre. Fra Tana Venstre, Karen Inga Vars

Sak 1:
Verneplaner av Lopphavet, Indre Porsangerfjord, Tanafjorden og Kongsfjorden.
Disse verneplanene omfattes av "Marin verneplan".

Formålet med marin verneplan er å beskytte et representativt utvalg av marine områder i
norsk territorialfarvann, med hovedvekt på bunnlevende organismer. Direktoratet for naturforvaltning foreslår vern av områder, i dette tilfellet områder som kommer under Marin Verneplan. I Finnmark er det totalt fem kandidatområder til marin verneplan.

De fem kandidatområdene i Finnmark er:

Lopphavet, et stort område fra Lopphavet og østover mot Seiland
Indre Porsangerfjord
Tanafjorden
Kongsfjorden
(Sør-Varanger, konkret område ikke utpekt. Behandles derfor ikke i denne fasen av verneplanen).

I konsultasjonsmøte mellom Miljøverndepartementet og Sametinget 18.09.08, fremsatte Sametinget ønske om at det opprettes et felles arbeidsutvalg for de tre nordligste fylkene, før eller i forbindelse med melding om oppstart av planarbeidet. Dette arbeidsutvalget er blitt opprettet.
Et eget arbeidsutvalg for Nord Norge gir en mulighet til fylkene selv å uttale seg og på den måten få mer innflytelse i planene om vern av egne fjord- og kystområder.
Finnmark Venstre mener at alle verneplaner må bygge på en solid lokalkunnskap. Det er særdeles viktig å påse at ikke lokalbefolkningen blir skadelidende på noen måte ved at deres tradisjonelle høstning områder innskrenkes eller rammes av restriksjoner.
På den måten kan vern av fjord- og kystområder bidra til å ivareta lokale tradisjoner og begrense trålfiske.
Vi ser på det som svært positivt at restriksjoner på snurrevadfiske i foreslås i Tanamunningen. Finnmark Venstre foreslår at forbud mot oppdrettsanlegg inntas i verneplanen.
I den nye Naturmangfoldlovens §8 (kunnskapsgrunnlaget) heter det bla:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
Forslagene i marin verneplan kommer ut på høring høsten 2012, derfor gir årsmøtet i Finnmark Venstre uttalelse i saken på dette tidspunkt.

Forslag til uttalelse/vedtak fra årsmøte i Finnmark Venstre.
Fra Tana Venstre, Karen Inga Vars

Sak 2: Hurtigbåtforbindelse mellom Vadsø og Kirkenes.

Det vises til en grundig utredning i saken – utført av Varanger Næringssenter AS og Kirkenes Næringshage AS i april 2010.
På bakgrunn av denne rapporten ber Finnmark Venstre om at fylkesråd i samferdsel tar opp saken for få i gangsatt hurtigbåtforbindelse mellom Vadsø og Kirkenes.
Denne rapporten ble oversendt fylkesråd Roger Hansen i mai/juni 2010, uten at noe skjedde i saken.
Årsmøtet i Finnmark Venstre ber våre fylkestingsrepresentanter om å ta saken opp i fylkestinget.
Det vil også være naturlig at våre Venstre representanter i Vadsø og Kirkenes går i bresjen for saken. De er i den heldige posisjon at de sitter i flertallsgrupper og må dermed benytte seg av anledningen å fremme saken for sin by- og kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**