Inspill til kommuneplanens samfunnsdel

Flekkefjord Venstre v/Trond Kind hadde følgende innspill til kommunens samfunnsdelplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


6 Visjon Mål og fokusområder
Det er et mål og få kommunens ansatte, befolkningen, organisasjoner og næringslivet, altså alle, til å sette fokus på økt kompetanse herunder realfag. Satsningen må være langsiktig da det vil ta noe tid både å implementere nytt innhold i eksisterende institusjoner og etablere nye institusjoner, og det vil ta tid før våre barn kan bidra i utvikling og produksjon med sine realfagskunnskaper over landsgjennomsnittet. En langsiktig satsning som gjennomsyrer hele vårt samfunn skaper også forutsigbarhet for investorer og bedrifter

6.3.1 Kompetansearbeidsplasser
Bedrifter med behov for høy kompetanse skal ønske å etablere virksomhet i Flekkefjord.
Etablere Lister inkubator/næringspark i Flekkefjord. Skaffe risikovillig kapital som være med å bidra for gründere som satser på teknologintensive produkter innenfor kommunens grenser. Stå i dialog med bedrifter når det gjelder utdanning og satsning på realfag i skolen, og stimulerer til å tenke sammen og tenke nye bedrifter/nye produkter(knoppskyting) med base i det vi sammen er flinke på. Det skal være en positiv holdning til alle som ønsker å etablere seg og komme med kapital til Flekkefjord. I Flekkefjord har vi lang tradisjon og vi er flinke til å bygge båter(Simek m.m), medisin(sykehuset), utrustning av spesialkjøretøy (AMV og Egenes), trykk og ventilasjon(Parat og Aeron), papp og emballasje(Andersen og Larsen), fiske og havbruk, energi(Marine Harvest, Sira-kvina m.m) m.m.. Øker vi radiusen til Lister og mot Stavanger og Kristiansand er det enda fantastisk mange spennende områder vi kan sats på som er avhengig av realfagene. Skape arenaer for knoppskyting av ny næringsvirksomhet basert på eksisterende. Ha tilgjengelig næringsområder både ved sjø og land, sikre gode samferdselsårer til næringsområdene og vri skatter/avgifter/byråkrati slik at det er ønskelig for teknologibedrifter å etablere seg i Flekkefjord. Har vi næring som skaper friske midler inn i lokalsamfunnet danner dette igjen grobunn for butikker, kafeer og overnatting.Bygge image som en kompetanseby

6.4 Oppvekst, kultur og utdanning
For å vri eksisterende virksomheter fra lavere til høyt utdannet arbeidskraft må en starte med egen befolkning. Kommunen har størst påvirkningskraft i egen virksomhet og det skal derfor satses i barnehage og skole. Vår beliggenhet mellom Stavanger og Kristiansand, samt i egen region, hvor det ligger mange bedrifter med behov for høy kompetanse innen tekniske fag/realfag gjør det naturlig å satse på realfagene. Realfag må likestilles eller ligge høyere enn andre satsningsområder i barnehage og skole. Stimuler til å få de beste lærerkreftene innenfor realfag til Flekkefjord og øke kunnskapen og engasjementet for realfag blant eksisterende lærere. På samme måte som vi har Kulturskolen og idrettskolen bør vi kunne ha Newton-skolen/realfagsskolen. Få etablert Newton rom (www.newton.no ) på skolen. (Dette finnes ikke i Vest-agder eller Rogaland i dag(Kommer snart i Stavanger).) Stå i tett dialog med videregående skole og de som sitter på nøkkelen til desentraliserte høyere utdanninger for å få de til å satse på realfag og tilstøtende fag i Lister VGS avd. Flekkefjord.

Begrunnelse/argumenter:
Talenter som utvikles kan ønske å etablere seg med næring i Flekkefjord eller bli viktige bidragsytere i eksisterende næring. Talenter tiltrekker seg også andre talenter. Der det er høy kompetanse ønsker andre kompetansebedrifter å etablere seg. Borgere med høy kompetanse genererer mindre sosiale utgifter, helse utgifter og høyere personbeskatning.

6.5 Byutvikling
Utrede hva som vil gjøre det mer attraktivt å handle i sentrumsbutikkene. For eksempel
Hva slags butikker/varegrupper savnes i Flekkefjord/Lister
Tak over deler av sentrum, hvilke deler?
Nærhet til parkering og parkeringsavgift
Har vi lokaler til kjedebutikker som for eksempel H&M? Hva slags lokaler krever de?

Kjøpesenteret Amfi bør knyttes til byens eldre del, ikke bare med en bro, men også slik at det blir attraktivt å gå fra Amfi og til sentrum.
Begrunnelse/argumenter:
Dessverre så er folk blitt late og ønsker komfort. Sentrum må derfor bli så "kjøpesenternært" som mulig uten at det går utover andre kvaliteter.

6.7 Turisme
En må se på muligheten for å skape nye attraksjoner som alene vil tiltrekke seg en stor mengde med turister som er villig til å reise langt for å oppleve turistattraksjonen.

Flekkefjord skal bli det prefererte stoppestedet for båtturistene i Lister regionen. Det må utredes tiltak som gjør det mer attraktivt å ha båt i Flekkefjord for tilreisende, hytteeiere og innbyggere.

Ha et område ledig, men ikke planert, med avtale klargjort med grunneiere og fylkesmann, og strøm, vei vann og avløp som kan ta i mot parker med behov for store arealer. Hvis vi er villige til avsette et stort nok område er vi kanskje mer attraktive for de virkelig store attraksjonene enn byer som vil ha plassproblemer/prispress.

I tråd med Flekkefjods ønske om å være et kompetansesenter er det naturlig å søke å etablere attraksjoner som er interessante i et vitenskapelig og realfagsperpsektiv. En kan for eksempel etablere Listers vitensenter(www.vitensenter.no ) i Flekkefjord med aktivitet ala Vitenfabrikken i Sandnes (www.jaermuseet.no/anlegga-vare/vitenfabrikken )
Og/eller dette; Universeum (www.universeum.se ), Nordsøen oceanarium (www.nordsoenoceanarium.dk ) Sammen med turistforeningen legge til rette for Newton camp i Flekkefjord(http://www.turistforeningen.no/ntt/article.php?ar_id=27275&fo_id=673 og www.newtoncamp.no ).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**