Venstre besøkte Arbeidsinstituttet

I dag har seks representanter fra styret i Drammen Venstre vært på besøk hos Arbeidsinstituttet (AI) Buskerud, avdeling Drammen, for å lære mer om arbeidsmetodene de bruker med stor suksess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi ble tatt imot av avdelingsleder Elisabeth Teigen som viste oss rundt i noen av undervisningslokalene og ga oss en kort innføring i Arbeidsinstituttets historie og oppbygning. Under besøket fikk vi snakke med to elever, Martin og Silje, som kunne fortelle om positive erfaringer med egen læring og utvikling. Vi fikk også treffe noen av skolens instruktører, samt karriereveileder Stine Thorsdalen. Dessuten fikk vi en grundig gjennom gang av arbeidsmetoden de bruker for å bygge selvtillit hos elever og instruktører. Metoden er hentet fra USA og heter “Appreciative Inquiry”.

Martin og Inger Johanne fra Arbeidsinstituttet

Martin og Inger Johanne fra Arbeidsinstituttet
Foto: Lars Andre Landås

AI Buskerud er et opplæringstilbud for ungdom i alderen 16 — 24 år. Tilbudet er fordelt på fire avdelinger; Kongsberg, Ringerike, Midtfylket og Drammen. Hvert år er mellom 170 og 200 ungdommer innom de 4 AI-avdelingene. AI Drammen har 56 elevplasser. De fleste som kommer til AI har behov for å finne ut hva de vil bli. AI har verksteder med praktisk opplæring, og samarbeider med skoler, bedrifter og NAV. Mange ungdommer prøver seg gjerne på flere verksteder og er i praksis i flere bedrifter i løpet av året. Det er kontinuerlig inntak, og elever kommer inn både via videregående opplæring og oppfølgingstjenesten. I løpet av semesteret er det fullt belegg, og det er også ventelister. Interessen for tilbudet er stadig økende. Noen benytter seg av AI Buskerud i en kort periode og går over til videregående skoler, mens andre velger å følge AI gjennom hele vgo-løpet. Det tilbys kurs og opplæring innen Formgiving/håndverk og design, Kantine/catering, Mekanisk verksted, Snekkerverksted, Salg/service og Helse og sosialkurs. Bygget har en egen butikk hvor flere av elevenes produkter selges, og Kantine/catering-elevene driver blant annet husets kantine. I tillegg har AI et Pedagogisk verksted som tilbyr påfyll i norsk, engelsk, matte og andre fag, men disse fagene integreres også ofte i det praktiske arbeidet, for eksempel ved sveisebenken, på kjøkkenet eller ved tegnebordet. Det er også lagt inn tilbud til gym i timeplanen. Da benyttes enten Drammenshallen eller Nøstedhallen til aktiviteter, eller man går turer ute.

AI Buskerud har eksistert i over 30 år, men det var først i 2005 at Buskeruds fire AI-avdelinger la om til den nye metoden. Appreciative Inquiry er i hovedsak en metode som er tenkt rettet mot organisasjoner, men ved Arbeidsinstituttet har man anvendt den på læringsprosesser og undervisning, med gode resultater. Metoden er en såkalt styrkebasert tilnærming som går ut på at man trekker frem positive kvaliteter og styrker, og tenker utviklingsmuligheter ut fra disse. Man stiller spørsmål med sikte på at personene skal komme frem til konstruktive svar i seg selv, og det arbeides med å sette opp såkalte “veikart” for egen utvikling, med fremtidsdrømmer på toppen og konkrete delmål underveis. Elevene får ikke karakterer, men blir tildelt bevis på gjennomført undervisning og tilegnede kunnskaper, og de blir løpende oppfordret til egenevaluering og evaluering av medelever i form av konstruktiv tilbakemelding. Til dette benyttes såkalte responskort og følgekort, som enkelt fortalt er kort med ulike positive budskap og/eller egenskaper som gjør det lettere for elevene å konkretisere sin tilbakemelding, for eksempel etter fremføringer. Kortene brukes også av instruktørene. Følgekortene man blir tildelt, setter ord på personlige styrker, og disse kan man ta med seg videre slik at man alltid blir minnet om sine positive resultater.

Ved AI Buskerud er man opptatt av å la elevene bidra til eget undervisningsopplegg, og deres innspill blir tatt med i videreutviklingen både av bruk av metoden og lærestedet. Elevene blir blant annet invitert til å delta på fagorienterte seminardager sammen med instruktørene, og det har vært stor oppslutning rundt dette — med positive evalueringer i etterkant.

I organisasjonskartet ligger AI Buskerud på linje med de videregående skolene under utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. AI Buskerud er ikke en skole, og er ikke et lovpålagt tilbud, men de følger nasjonale læreplaner i undervisningen. Tilbudet fungerer som supplement og ressurs til videregående opplæring i fylket ved at elever har mulighet til å søke hele eller deler av sin undervisning gjennomført her. I tillegg har man i Buskerud mulighet til å gjennomføre ett “tenkeår” ved AI Buskerud uten at man bruker av sin rett til videregående opplæring.

I 2011 ble det opprettet et nytt studium i Appreciative Inquiry ved HiBu, med studiested AI Drammen, og studentene har hatt løpende kontakt med AI-elever og de ulike bruksområdene for metoden. AI Buskerud har utviklet en unik kompetanse på det å skape et godt gruppemiljø, og har selv tatt initiativ til å kurse andre videregående klasser som har hatt utfordringer med fravær og umotiverte elever. Ikke bare har de gjort et forsøk på å forbedre; resultatene de oppnår er bemerkelsesverdig gode. Det pågår i disse dager et pilotprosjekt der fire videregående skoler i fylket blir lært opp i metoden, blant annet av elever fra AI Buskerud. De er også i gang med å pusse opp deler av lokalet i Drammen til et nytt samlingsrom der det i fremtiden kan arrangeres konferanser, seminarer og kurs.

Vi som har vært på besøk/Drammen Venstre håper virkelig at metoden vil strekke seg utover Buskerud fylke, og at Arbeidsinstituttet får ressurser til å kurse hele landet på denne metoden. Vi ville også se det som svært positivt dersom metoden kunne komme inn i ungdomsskolen, slik at ungdommene kan bli bevisste på egne mål og konstruktiv tenkning for måloppnåelse enda tidligere i læreløpet.

AI Buskerud jobber også for at det skal bli mulig for ungdommer som ønsker det å gå opp til privatisteksamen og ta opp fag fra ungdomsskolen, for å bedre egne muligheter til en vellykket videregående opplæring. Drammen Venstre ønsker på det sterkeste å støtte dette initiativet, og mener alle bør ha rett til å forbedre egne resultater når de brenner for det, og til å skape egne muligheter for å nå sine mål.

Arbeidsinstituttet Buskerud (ekstern link)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**