Ingen dispensasjon for Det lille hotel

Jeg synes ikke det er korrekt å gi dispenasjon slik det er søkt om for Det lille Hotel´s suiter uttalte Stian Lund (V), og fremmet forslag etter saksfremstillingens alternativ 2 (se nedenfor) om ikke å gi dispensasjon fra kravet om boplikt. Det var formannskapet enig i og gikk for Stians forslag. Et annet forslag fra Thygesen ble nedstemt med 5 mot 2 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Formannskapet ønsket ikke fritidsbebyggelse i suitene til Det lille hotel

Formannskapet ønsket ikke fritidsbebyggelse i suitene til Det lille hotel
Foto: Jan Einar Henriksen

Alternativ 2 i saksfremlegget er slik:

• Søknad om formålsendring innenfor regulert område for Risør sentrum godkjennes ikke da
endringa er en vesentlig endring av planformålet og må behandles som planendring etter § 12-14,
jmf. § 12-3 i plan- og bygningsloven.
•Det gis ikke dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel for bruksendring for Vatikanet, jmf. § 19-2 i plan- og bygningsloven, da tiltaket har planmessige konsekvenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**