Vern om elevenes rettigheter i Osloskolen

Oslo Venstre ønsker ikke at krenkende aksjonsformer skal benyttes i osloskolen. Elevenes personvern og integritet, og deres anledning til å gi et frivillig samtykke til inngripende politiaksjoner, må ivaretas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Byrådet må endre avtalen med Oslo politidistrikt, mener Oslo Venstre.

Byrådet må endre avtalen med Oslo politidistrikt, mener Oslo Venstre.
Foto: Venstre

I februar 2011 inngikk Utdanningsetaten i Oslo en avtale med Oslo politidistrikt om narkotikaforebyggende innsats på videregående skoler i Oslo. Resultatet av avtalen har vært gjennomføring av en rekke uanmeldte politibesøk på skoler der politiet tar med seg narkotikahund og velger ut tilfeldige klasser man "besøker". Politiet hevder dette ikke er razziaer, men kun et forebyggende arbeid mot rusmidler i skolen.

Politiet medgir at de ikke kan foreta en full ransakelse på sine "skolebesøk", ettersom ordinære straffeprosessuelle vilkår ikke er tilstede. I stedet baseres aksjonene på at elevene samtykker til ransakelse. De som ønsker å forlate klasserommet, kan gjøre det, men blir innkalt til en "samtale" med politiet i etterkant av "besøket". Det er helt klart at denne framgangsmåten er en omgåelse av og brudd på ordinær straffeprosess, personopplysningsloven og barneloven. Et samtykke som gis til denne typen inngripende aksjon, skal være frivillig og informert.

I de faktiske situasjonene der politiet aksjonerer, opplever elevene et autoritetspress og anser det som stigmatiserende å nekte å samtykke, særlig siden man da blir tatt til side i etterkant. For de fleste vil dette oppleves som mistenkeliggjøring. I tillegg skjer aksjonene uanmeldt, og politiet eller skolen gir ikke elevene anledningen til å sette seg inn i eller fullt ut forstå konsekvensene av å nekte et samtykke.

Elevene oppfatter aksjonene som skremmende og krenkende. Til tross for at avtalen spesifiserer at razziaene kun skal omfatte videregående skoler, har politiet likevel gjennomført slike tiltak også på ungdomsskoler. Elevene på Skøyenåsen ungdomsskole fikk oppleve nettopp dette i november i fjor.

Det har de siste årene vært en stadig voksende grad av inngripende tiltak fra skolemyndigheter og politi overfor elever for å bekjempe rusmidler. Det har skjedd at elever har blitt tvunget til obligatoriske urintester der man må urinere i påsyn av en voksen, og at politi kommer på uanmeldt besøk og foretar tildekte razziaer. Sistnevnte metode har nå kommet til osloskolene. Dette er langt i fra noe man bør tillate i en rettsstat der individets rett til personvern og frihet skal ligge til grunn, også i skolen.

Oslo Venstre ønsker ikke at slike krenkende aksjonsformer skal benyttes i osloskolen. Elevenes personvern og integritet, og deres anledning til å gi et frivillig samtykke til inngripende politiaksjoner, må ivaretas.

Oslo Venstre vil:
● Oslo Venstre vil at avtalen med Oslo politidistrikt endres, slik at elevenes personvern og rett til fritt samtykke ivaretas, og denne typen politirazziaer ikke lenger skal finne sted.
● Oslo Venstre vil at kommunen endrer fokuset i sitt arbeid mot rusmidler i skoleverket over på tiltak som ikke krenker elevenes rettigheter og som heller benytter positive forebyggende metoder, i samråd med elevene selv og Elevombudet i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**