Manglende ressurser til etterforskning av voldtekt

Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden stilte 14. mars spørsmål til justisministeren om mangelfull etterforskning av voldtekter i Oslo. Tenden ønsker svar på om politiet har for lite ressurser til å prioritere disse sakene. I Oslo har Venstre innført et ordning med kommunale trygghetsvakter for å gjøre gatene sikrere for innbyggerne, og på Stortinget har vi blant annet foreslått å opprette en sentral politienhet mot seksualisert vold (SEPOL).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Spørsmål til justisministeren:

I Aften tirsdag 13. mars kan vi lese at overgrepsmottaket i Oslo fikk 96 henvendelser etter overfallvoldekter i fjor, en økning på 50 prosent. Denne økningen ser ut til å fortsette i 2012. Kun en person person er dømt i disse 96 sakene.

Bistandsadvokat Birgit Vinnes sier til Aften at “Det er åpenbart for meg at voldtektssaker ikke er høyt nok prioritert. Etterforskningen har i mange tilfeller ikke god nok kvalitet. Politiet tar ofte ikke vitneavhør før det er gått lang tid, slik at bevisverdien er redusert. Å få gjennomført ransakinger, både på åsted og bopel, tar også svært lang tid. Man ville fått bedre resultater ved å ta inn flere ressurser.”

Leder i Oslopolitiets seksjon for vold og seksualforbrytelser, Hanne Kristin Rohde, bekrefter langt på vei dette i samme artikkel. Hun sier at “Når det gjelder overfall, mener jeg vi er raskt ute hvis vi klarer å få gjerningsmannen identifisert. Men i andre typer voldtekter har vi ikke den fremdriften vi skulle ønske. Der blir de nyeste sakene fortløpende prioritert, og da blir de andre liggende. Det er et ressursspørsmål.”

Venstre tok opp denne problemstillingen i et representantforslag om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget), Dokument 8:12 S (2011-2012), Innst.159 S (2011-2012). I dette forslaget vises det blant annet til opprettelse av Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL), noe Venstre foreslo allerede i 2009.

Under behandlingen av Venstres forslag om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt uttalte statsråden 7. februar i år at “Når jeg ikke vil slippe tak i også andre typer voldtekter, handler det om at overfallsvoldtektene utgjør en mindre andel av det totale antall voldtekter.” Det bør derfor bekymre statsråden at politiet uttaler at de mangler ressurser til å etterforske voldtekter på en skikkelig måte.

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til justisministeren:

Er statsråden enig med leder i Oslopolitiets seksjon for vold og seksualforbrytelser, Hanne Kristin Rohde, i at mangelfull etterforskning av voldtekter i Oslo er et ressursspørsmål?

Borghild Tenden, Stortinget, 14. mars

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**