Kultur – for samhold og trivsel

Egenaktivitet og formidling, kreativitet og kulturvern skal gi grobunn for samhold, trivsel og økt verdiskaping. Slik blir Askøy en god kommune å bo i mener vi i Askøy Venstres

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kultur

Foto: nn

Askøy Venstre vil:

– la en størst mulig del av kulturmidlene i Askøy kommune gå til fysisk tilrettelegging og støtte til kulturaktiviteter som foreninger, lag og organisasjoner driver

– gi tilskudd til nærmiljøtiltak

– stimulere fritidsklubber for barn og unge i kommunen, der gjerne skoler brukes som baser og foreldre bidrar aktivt

– yte økonomisk bidrag til og støtte tiltak initiert av ungdom

– støtte rusfrie tiltak for barn og unge i kommunen

– beholde tilskuddsordninger til drift av private grendahus

– støtte kulturelle arrangementer som fremmer flerkultur og integrering

– gi kommunale tilskudd til nye kulturtiltak og vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg

– være positiv og støttende til igangsetting av Munkebotn aktivitetssenter

– styrke bibliotektjenesten som kunnskaps-og kulturformidler

– være garantist for at kulturvernet blir ivaretatt i alle sammenhenger

– arbeide for å ta vare på kulturlandskap,gamle stier og ferdselsårer i Askøy kommune

– sikre friområder og "grønne soner" i kommunen for å legge til rette for rekreasjon og friluftsliv

Nest etter nødvendig utbygging av skolesektoren er det Venstre sin høyeste prioritet å bygge et moderne flerbruks kulturhus i Askøy kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**