Ny handlingsregel som sikrer gammel og ny infrastruktur

Vestre Aker Venstres uttalelse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ny handlingsregel som sikrer gammel og ny infrastruktur

Den norske staten har en sterk økonomisk stilling. Store årlige budsjettoverskudd og et oljefond verdt ca 3.400 mrd NOK gir stor handlekraft.

Miljø, olje

Foto: Luth

Denne handlekraften har dagens rød-grønne regjering ikke benyttet på en fremtidsrettet måte. Infrastrukturen innen samferdsel er helt akterutseilt. Dette gjelder spesielt innen banetransport.

Dagens handlingsregel gir mulighet for å bruke i gjennomsnitt 4 % av oljefondet over tid. Den har samtidig en intensjon om å bruke en stor del av dette beløpet til blant annet samfunnsnyttig infrastruktur.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Statens pengebruk diskuteres nå langs to akser: Hvor mye staten skal bruke årlig på den ene side og forbruk kontra investeringer på den annen side.

Vestre Aker Venstre mener at man i dagens situasjon med svært store uløste infrastrukturoppgaver ikke bør redusere mulig statlig pengebruk i handlingsregelen.

Vestre Aker Venstre mener at dagens handlingsregel ikke strekker til når det gjelder å prioritere investeringer fremfor forbruk.

Vestre Aker Venstre mener at dagens handlingsregel må revideres slik at den sikrer finansiering av vedlikeholdsetterslep, utbedringsbehov og den store mengde nye anlegg som trengs i den nære fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**