Samferdsel – Gode og fremtidsrettede løsninger!

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: (1) God mobilitet for hele befolkningen, (2) et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og (3) verdiskaping for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning alle tre mål på samme tid: Verdiskaping, mobilitet og nullutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Buss til Fjellfoten

Foto: Sesselja Bigseth

Askøy Venstre vil:

– erstatte kortsiktige ad-hoc løsninger på veier og infrastruktur med fremtidsrettede gode løsninger

– ha en kontinuerlig planleggingsprosess med tilrettelegging av arealer for infrastruktur og vei

– at miljøhensyn og prinsippet om bærekraftig utvikling skal være den grønne tråden i planlegging og drift på
samferdselsområdet

– at alle kommunale veier skal ha gang- og sykkelstier, samtidig som en øver påtrykk på fylkeskommunale myndigheter for tilsvarende satsing på fylkesveinettet

– etablere tidsmessige og effektive terminaler ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i kollektivsatsingen

– sikre gratis parkering i tilknytning til terminaler for kollektivtrafikken og legge opp til ladepunkter for el-biler
ved disse

– arbeide for at hurtigbåten (Snarveien) mellom Kleppestø og Bergen får status som bybane og blir en integrert del av enhetsprisordningen

– støtte opp om arbeidet til Askøyveiene AS slik at Askøy får realisert sine veiprosjekter gjennom innføring av bompenger

– utrede grunnlaget for et tverrsamband i nord

– forbedre dagens kollektivtilbud, med spesielt fokus på nordre-Askøy

– arbeide for at en ny veiløsning mot Fjell, Sund og Øygarden ikke fører til ytterligere forverring av trafikksituasjonen ved Storavatnet

– sikre at bomiljøene ikke utsettes for støy,støv og annen forurensing

Askøy Venstre vil saste stort for å forbedre veiene i Askøy kommune. Veinettet i vår kommune skal samstemme med en kvalitetssikret standard og skal være med å skape en effektiv og trygg kommune!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**