Sosialpolitikk – Varm velferd når du trenger det!

Hvis helsa svikter eller en har behov for hjelp av andre årsaker, skal det kommunale hjelpeapparatet være parat med skreddersydde tiltak eller omsorg ut fra den enkeltes behov.

Vi i Askøy Venstre vil blant annet øke innsatsen på barnevernsområdet, fordi alle barn har rett til et trygt hjem. Foruten barnevern, prioriterer Askøy Venstre områder som: eldreomsorg og psykisk helse, to områder som er sentrale i Askøy kommune. Askøy Venstres sosialpolitikk betyr noen ganger at det må bli mer til de som trenger det mest!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Askøy Venstre vil:

– arbeide for bedre service i kommunen slik at brukerne av tjenester får den informasjon de trenger om sine rettigheter

– tilrettelegge tilbudene i eldreomsorgen slik at brukeren selv får bestemme hva som passer best for den personen

– sørge for gode dagtilbud med plasser for avlasting, rehabilitering og aldersdemens

– sikre rutiner og bemanning slik at beboerne får et kvalitetssikret tilbud, tjenestene er optimale og at kommunen bruker sine ressurser på best mulig måte

– arbeide for å tilrettelegge kommunen bedre for funksjonshemmede, men et særlig fokus på tilbud om behandling og tilgjengelighet. Funksjonstap skal ikke hindre (fysisk) adgang til kommunale eller private institusjoner

– styrke den nåværende støttekontakt- og avlastingsordningen

– legge forholdene til rette for lag og organisasjoner som driver forebyggende helsearbeid

– videreutvikle Askøy kommune som SLT kommune for å bygge trygge og gode oppvekstmiljø (Samordnet lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

– arbeide for at alle kommunale bygg blir godkjent med henhold på forskrift om inneklima

– arbeide for god og effektiv akuttberedskap ved behov for helse-, lege- eller ambulansetjeneste

– sikre en god helsesøster- og jordmortjeneste i kommunen

– støtte opp om organisasjoner som arbeider med krisesituasjoner for barn og voksne

– at Askøy kommune søker om å få være med på en prøveordning med borgerlønn og dermed kunne gi mer til de som trenger det mest

– realisere prinsippet om at alle barn her rett til et trygt hjem ved å øke satsingen på barnevernstiltak i hjemmet eller i fosterhjem

– være pådriver i prosessen slik at tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av etater kan skape et helhetlig tilbud til de som trenger det

– fullføre arbeidet med tiltaksplan for rusomsorg og gjennomføring av denne

Det er viktig for Askøy Venstre at alle innbyggerne i Askøy kommune føler seg ivaretatt av det kommunale. Kommunen skal ikke være et hinder, men en samarbeidspartner!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**