Sarromaa tar opp sommerskole og tilbud til de teoretisk sterke

Venstres Sanna Sarromaa, medlem i utvalget for utdanning og oppvekst, fremmer en interpellasjon til kommunestyret i Lillehammer den 29. mars. Interpellasjonen handler om tilpasset opplæring for de teoretisk sterke og sommerskole for alle Lillehammer-elever som ønsker det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her kan man lese Byavisas artikkel om saken:

http://www.byavis.no/nyheter/5376-etterlyser-bedre-tilbud-for-de-sterke

Og her er selve interpellasjonen:

"Med rom for alle og blikk for den enkelte", er visjonen for Lillehammerskolen. Det er selvfølgelig viktig at oppmerksomheten blir rettet mot dem som har læringsproblemer, men det bør ikke gå på bekostning av de som ikke har læringsproblemer, men som mangler utfordringer. Lillehammerskolen skal også ha blikk for de som ønsker å bli for eksempel leger, sivilingeniører, matematikere eller til og med kjønnsforskere.

Alle elever har, ifølge opplæringsloven, krav på tilpasset undervisning ut ifra sine ferdigheter og forutsetninger. Altså, også de teoretisk sterke. En utvikling av Norge til en kunnskapsnasjon krever at alle evner gis muligheter og tas i bruk.

Aftenposten 24. februar 2012 viste til store forskjeller når det gjelder ungdomsskoleelever og deres muligheter til å ta fag på videregående skole. Der det i Oslo er 445 ungdomsskoleelever som tar fag på videregående skole, er det i Møre og Romsdal ingen elever som får tilbud om dette. I Oppland er tallet 34. Ifølge tallene fra skolesjefen har Lillehammer per i dag 20 elever på 9. og 10. trinn på Åretta som får tilbud om matte på videregående nivå.

Lillehammer Venstre mener at det er svært uheldig at hvor i landet man blir født og i hvilken skolekrets man hører til, bestemmer hvilke utfordringer og muligheter elevene får. Venstre er i en liberal tankegang opptatt av mulighetens likhet.

Lillehammer Venstre frykter at mange faglig sterke elever går på tomgang i Lillehammerskolen. Lillehammer Venstre etterlyser sterkere fokus på tilpasset opplæring for alle, med planer og tiltak til å få det til. Tilbudet om faglige utfordringer burde være til stede i flere fag enn bare matematikk, på flere trinn og ved alle skoler.

Et spennende tiltak kan være å sette i gang en sommerskole etter Oslos modell. Sommerskolen skal være et gratis og frivillig tilbud for elever som ønsker å bruke noe av ferien til å fordype eller forbedre seg i ett eller flere fag. "Tegneserier på engelsk", "Regn ute — på tur med tall", "Forskning for fremtiden" og "Engelsk med engelske lærere" er eksempler på kurs som sommerskolen i Oslo kommune tilbyr elever bosatt i Oslo kommune. En sommerskole på Lillehammer kan tilby læring og utfoldelse, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser, gjerne i samarbeid med andre kunnskaps- og kulturinstitusjoner på Lillehammer, som for eksempel HiL, Kunstmuseet og Maihaugen.

På denne bakgrunn foreslår Venstre at kommunestyret fatter følgende vedtak:
1. Fagutvalget for oppvekst og utdanning får mandat til å se nærmere på hvordan de teoretisk sterke elever, både i barne- og ungdomsskolen, skal få mulighet til tilpasset opplæring.
2. Fagutvalget for oppvekst og utdanning får mandat til å utrede muligheten for en sommerskole på Lillehammer.
3. Skolesjefen innkaller ungdomsskolerektorene til et møte for å drøfte hvordan det skal gis systematiske og bredere muligheter til å ta fag i den videregående skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**