Hvor er åpenheten i Sandefjord kommune?

Spørsmålet vil bli stilt av Venstres Karin Virik i en interpellasjon i Sandefjord bystyres møte 29. mars. Sandefjord kommune må jobbe mer med åpenhet i sin organisasjonskultur. Det bør bli bedre sammenheng mellom liv og lære. Spesielt fordi kommunen har åpenhet som sin viktigste kjerneverdi. I “åpenhetsindeksen 2011” scorer kommunen 7 av 18 mulige poeng, så det er et klart forbedringspotensial, mener Karin Virik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Forside Sandejords Blad 24.03.12

Forside Sandejords Blad 24.03.12
Foto: Olaf Akselsen, SB

Interpellasjonen har også fått bred omtale i lørdagens (24.03) utgave av Sandefjords Blad, og du kan lese intervjuet med Karin Virik og kommuneadvokat Ivar Otto Myhre på denne linken.

Venstres bystyremedlem Karin Virik vil fremme en interpellasjon til ordføreren med tre konkrete spørsmål. Det ene av dem lyder slik: "Vil ordføreren ta initiativ til å endre arbeidsreglementet i kommunen slik at ansatte gis anledning til å ytre seg kritisk om sin egen arbeidsplass?"

Hele interpellasjon er gjengitt nedenfor.

Les også sb.no og saken: — Frittalende lærere kalt inn på teppet

Karin Virik viser bl.a. til eksempler på at ansatte i skole- og barnehageetaten har fått munnkurv ved at de er blitt nektet å snakke med politikere eller andre i enkelte brennbare saker.

Interpellasjon i bystyremøtet 29. mars 2012.

Ordfører:
Sandefjord kommune har 3 kjerneverdier: åpenhet, fleksibilitet og ansvarlighet.
Sandefjord Venstre er av den mening at åpenhet er et viktig demokratisk prinsipp. Kommunen er til for borgerne og borgerne skal ha anledning til å kontrollere hvordan politikerne styrer. Vi synes derfor det er fint at kommunen har åpenhet som sin viktigste kjerneverdi.

Vi er imidlertid av den oppfatning at Sandefjord kommune har et potensial for forbedring på dette området. Åpenhetsindeksen 2011 — utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg viser at Sandefjord kommune kun får 7 poeng av 18 oppnåelige.

Sandefjord kommune skiller seg også ut fra mange andre kommuner på en oppsiktsvekkende måte ved å uttale følgende når det gjelder en ordning med å laste ned inn- og utgående dokument fra nettet. "Dette ønsker ikke kommunen skal være mulig og begrunner dette i Datatilsynets regelverk og personvern."
I undersøkelsen scorer vi også 0 poeng når det gjelder ytringsfrihet for ansatte.
Sandefjord Venstre har også blitt gjort kjent med at det i skole- og barnehageetaten har forekommet eksempler på at ansatte har blitt nektet å snakke med politikere eller andre. Jfr. varslingsbrev fra PP-tjenesten datert 1. mars 2012 – Journalført i kommunen 19.3.

Vi kjenner også til eksempler fra et formøte i skole- og barnhageutvalget i mars 2011— hvor pressen ikke fikk adgang. Etter dette møtet ble medlemmene av utvalget nektet å kommunisere med rektorer/ledere og ansatte i skole- og barnhagesektoren. All kommunikasjon i etaten mellom folkevalgte og ansatte skulle heretter kanaliseres gjennom skole- og barnehagesjefen.

Venstre er opptatt av ombudsrollen vi har som folkevalgte — og vi er derfor bekymret for en utvikling som begrenser åpenhet i forvaltningen og som begrenser muligheten for å kunne ta gode beslutninger basert på dialog og kunnskap. Venstre er også opptatt av ytringsfrihet som et viktig demokratisk prinsipp.

I den forbindelse vil vi be om ordførerens svar på følgende spørsmål:

1. Hvilke initiativ vil ordføreren ta for å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

2. Vil ordføreren ta initiativ til å endre vedtekter/arbeidsreglement i kommunen slik at ansatte gis anledning til å ytre seg kritisk om egen arbeidsplass?

3. Hvilke tiltak mener ordføreren vi kan gjennomføre slik at vi som folkevalgte kan ivareta ombudsrollen vår på en god måte i Sandefjord kommune?

Karin Virik

Foto: Steinar Hvitstein

Forslag til vedtak: Kommunens etiske reglement gjennomgås/revideres av rådmannen og legges frem for Bystyret i egen sak.

Karin Virik
Bystyrerepresentant Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**