MIBU – møte 20.3.12 om Filipstad og Frognerstranda

Tirsdag 20.3.12 var det møte i MIBU og oppe til diskusjon var Filipstadutbyggingen og Frognerstranda. Frogner Venstres Anne-Lise Bergenheim fremmet på vegne av bydelslaget et endringsforslag i forhold til MIBUs framlegg til forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


FROGNER VENSTRES ENDRINGSFORSLAG:

“Bydelsutvalget vil at Frognerstranda skal bli en grønn strandpromenade for hele
byens befolkning med aktivitetsområder, uten trafikk, forurensninger og støy i
fremtiden. Bydelsutvalget vil derfor at hele strekningen fra Aker brygge til
Bygdøy skal komme under bakken.

På grunn av Statens Vegvesens foreløpige krav om at E18 må komme opp i
dagen, ønsker bydelsutvalget en kort tunnelløsning på Filipstad slik at den
eventuelle åpne strekningen blir ved Hjortnes-området og ikke langs sjøen i
Frognerkilen der den fremtidige strandpromenaden vil ha størst fellesskapsverdi.

Bydelsutvalget anbefaler på denne bakgrunn en planløsning på Filipstad som
muliggjør at man i fremtiden kan få mest mulig av E18 langs Frognerstranda
under bakken. Denne løsningen vil være i tråd med Fjordbyplanen og lage et
sammenhengende grøntområde fra sentrum til Folkeparken på Bygdøy.

Bydelsutvalget anbefaler videre at det utredes om OPS (Offentlig/privat
samarbeid) kan benyttes for å realisere strekningen E18 Frognerstranda under
bakken utenfor Oslopakke 3.”

Venstres forslag falt og det endelige vedtaket fra MIBU lyder som følger:

“Bydelsutvalget forutsetter at E18 over Filipstad og langs Frognerstranda legges
under bakken. Bydelsutvalget går inn for lang tunnelløsning under Filipstad fordi
dette gir størst miljøforbedring når det gjelder luftkvalitet og støyforhold både for
nye og eksisterende boliger. Alternativet innvinner også mest areal til
byutvikling, og vil redusere barrierevirkningen mellom eksisterende by og
fjorden. Lang løsning medfører minst terrenghevning på Filipstad, og betyr at den
nye bebyggelsen kun i begrenset omfang må løftes opp.”

Videre heter det i MIBUs vedtak i saken:

“Bydelsutvalget går imot en utvikling av Hjortnes til cruisehavn og forutsetter at
eksisterende bruk av kaier på Hjortnes videreføres, pluss at det legges til rette for
stoppested for Bygdøyfergen — altså ingen ny cruisepir. En ny cruisepir med en til
to cruisekaier vil innebære en betydelig belastning for småbåttrafikken inn og ut
av Frognerkilen med dertil hørende betydelig fare for ulykker, og at antallet
småbåtplasser blir redusert.

Frognerkilen har to roklubber og Oslos største konsentrasjon av småbåter, og man
ber om at det utføres en grundig, uavhengig konsekvensanalyse av cruisehavnens
innvirkning på disse, samt på støy og forurensning i nærmiljøet.
Bydelsutvalget mener cruiseskipsløsning på Hjortnes er i strid med
byutviklingens forutsetninger. Filipstad (Bydel Frogner) er del av Fjordbyplanen,
denne bydelen bør knyttes tettere til sjøen og 52 000 frognerbeboere likeså.

Bydelsutvalget anbefaler ikke plassering av et høyt hotellkompleks sydvest i
Hjortnesplanen, da dette også vil kunne ødelegge opplevelsen av "Porten" til
Frognerkilen, med Bygdøynes på den ene og Filipstad odde på den andre siden,
samt Dronningen og Kongen noe lenger inne.
Bydelsutvalget forutsetter at trafikk til/fra hotell skjer via terminalområdet og
ikke rundt Hjortnesbuen.

Bydelsutvalget står fast ved at man ser det som uønsket med en skinnebundet
kollektivtransportløsning på mark, og forutsetter at den store trafikkøkningen i
området avvikles med (lokaltog eller) tunnelbane. Bydelsutvalget anbefaler
alternativt trasévalg for T-bane fra Fornebu under Bygdøy til Filipstad, og videre
til ny Homansbyen stasjon, alternativt til Oslo S. Bydelsutvalget ber om at stasjon
for T-bane innreguleres. Bydelsutvalget mener at begge parkene Tinkern og
Skarpsno må bevares, og ber om at det — hvis aktuelt – utredes alternativer hvor
skinnebundet transport passerer disse arealene under bakken.

Bydelsutvalget mener planforslagene tar hensyn til ønsket om karrébebyggelse
men opprettholder kravet om at maksimale høyder i boligområder ikke skal
overstige 6 til 8 etasjer og at eventuell bygningsmasse foran Tinkern ikke går
over 8 etasjer. Bydelsutvalget ønsker en større boligandel i utbyggingen.
Bydelsutvalget mener at det må legges til rette for bygging av husbankfinansierte
småleiligheter til vanskeligstilte.

Bydelsutvalget vil videre peke på at bebyggelsens høyder i områdets randsoner
må tilpasses eksisterende bebyggelse, slik at det blir en velfungerende
sammenheng med byen bakenfor, inkludert en videreføring av gateløp og
siktlinjer. Bydelsutvalget ber om at det utarbeides terrengsnitt gjennom
eksisterende og fremtidig terreng med eksisterende og planlagt bebyggelse fra
Tinkern og bebyggelsen ved Observatorie terrasse gjennom den planlagte
bebyggelse og ned til sjøen

Bydelsutvalget er orientert om at antallet skolebarn i bydelen viser en kraftig
økning, og merker seg at reguleringsforslaget fremmer en toparallell skole 1 — 10
med 560 elever. Bydelsutvalget mener denne må økes til tre paralleller med 840
elever, og at en ny skole på Filipstad må dimensjoneres for også å ta imot elever
fra omkringliggende by, og eventuelt sees på som et supplement til eller
erstatning for eksisterende skoler i bydelen hvor utearealer og trafikale forhold er
dårlige. Bydelsutvalget viser til at Bystyret i vedtak 14.12.2011 ber Byrådet om å
utrede behov for ny skole på Filipstad. Bydelsutvalget forutsetter at det
innarbeides flerbrukshall i tilknytning til skolen.

Bydelsutvalget vil ha helårs svømmehall av internasjonal standard på Filipstad;
dette er et meget sterkt ønske i bydelens befolkning. Videre, tatt i betraktning
Filipstad sentrale lokalisering, fremheves det positive i at en slik svømmehall
også vil kunne dekke et slikt, lenge påpekt, behov for også tilliggende bydeler i
sentrum/indre Oslo.

Bydelsutvalget er fornøyd med det foreslåtte antallet barnehageavdelinger, men
anbefaler at barnehagene bygges ut som større enheter enn de foreslåtte – fra 6 til
10 avdelinger, og tidfestes tidlig i rekkefølgebestemmelser som ligger til grunn
for utbyggingsavtaler. Bydelsutvalget mener det kan være gunstig å plassere en
stor barnehage på Hjortnes som kommer tidlig i utbyggingfasen.
Bydelsutvalget minner om at den foreslåtte parken på Hjortnes ligger på et
klimatisk utsatt område noe som medfør at arealet må skjermes for kalde vinterog
høstvinder.

Bydelsutvalget vil komme tilbake til og fastsette navn på gater og plasser i den
nye bydelen når det foreligger godkjent reguleringsplan”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**