Detaljstyring av fastlegene

Innlegg holdt i bystyremøtet 22.03.12 om Venstres holdning til ny fastelegeforskrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lege

Ordfører, bystyre.

Venstre er meget skeptisk til forslaget til ny fastlegeforskrift som regjeringen nå har på høring.

Det er to årsaker til vår skepsis:

For det første mener vi at de foreslåtte endringene griper for mye inn i det personlige ansvaret for egen helse. I praksis fratas folk ansvaret for egen helse, og dette ansvaret legges i all hovedsak på fastlegene. Det er en prinsippiell og praktisk utvikling som ikke er bærekraftig på sikt.

For det andre mener vi at de foreslåtte endringene vil legge en utilbørlig arbeidsmengde på den enkelte fastlege, og ytterligere byråkratisere hverdagen for førstelinjetjenesten. Venstre frykter at dette vil føre til mindre oppfølging og forebygging for den enkelte bruker, stikk i strid med intensjonene i forslagene. Det er også, som vanlig, et stort spørsmålstegn rundt finansieringen av endringene – både for den enkelte fastlege – og for kommunene.

Venstre mener Rådmannens opprinnelige innstilling til Sosial- og omsorgsutvalget var det som best fanget opp i seg de samme bekymringene som vi har. Dessverre har Formannskapet innstilt på et alternativt forslag ført i pennen av APs bystyregruppe, som er en merkelig hybrid mellom pedagogisk bakgrunnsstoff for å forklare intensjonene i forslaget, og en tildekt mild kritikk av noe av innholdet i den nye forskriften. Det er i større grad et forsvarsskrift for regjeringens forslag, enn et høringsinnspill fra en kommune som faktisk skal håndtere endringene. Det kan ikke Venstre støtte.

Derforo fremmer Venstre herved forslag om å opprettholde Rådmannens opprinnelige innstilling til vedtak, som er referert i sakspapirene. Forslaget til vedtak er innsendt på forhånd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**