Like barnehagekriterier for hele landet

Helga etter påske er det landsmøte i Venstre. Brita Kleven Thorsvik har via Nord-Trøndelag Venstre, utformet forslag til uttalelse om utdanningskriteriet ved tildeling av tilskudd til barnehagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Igjen har staten overført ansvaret for tiltak fra staten til kommunene, uten at tilstrekkelig med midler følger endringen.

Venstre er enig i at kommunen skal gis mest mulig frie midler fra staten slik at de ulike kommunene kan prioritere tiltak ut ifra lokale behov. Skal det fungere må kommunene få overført tilstrekkelig med midler for å kunne overta nye oppgaver på en god måte og ikke få reduserte midler i forhold til en ordning med øremerking.

Denne gangen er det barnehagesektoren det gjelder. Fram til 2011 ble det utbetalt midler som var øremerket barnehagene, midler som nå utbetales kommunene i samsvar med nye finansieringskriterier som en del av rammeoverføringen. Spesielt reagerer Nord-Trøndelag Venstre på at staten har lagt inn et eget kriterium ut ifra befolkningens utdanningsnivå.

I Nord-Trøndelag er det kun Levanger som ikke taper på dette, mens for eksempel Verdal kommune får 3,2 mill mindre i statlige midler ut ifra dette kriteriet.

Kommunene er pålagt full barnehagedekning. Det gjelder plass til alle barn uansett foreldrenes utdanning. Skal kvaliteten på barnehagene opprettholdes må derfor allerede sterkt pressede kommuner, overføre midler fra andre sektorer i kommunen til barnehagene. Dette er ikke realistisk når de fleste kommunene opplever knapphet innenfor de fleste sektorer. Resultatet vil bli et dårligere pedagogisk tilbud og reduksjon av voksentettheten.

Venstre krever at Kommunal- og regionaldepartementet må se på den uheldige effekten utdanningskriteriet har fått og endre dette allerede fra 2013.

Nord-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**