Skuffet over manglende fattigdomstiltak

Venstre er skuffet over at regjeringen ikke ser ut til å ta fattigdom på alvor og foreslår 25 ulike fattigdomstiltak som skal behandles av Stortinget i forbindelse med Fordelingsmeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Regjeringens fattigdomsbekjempelse er en gedigen skuffelse, sier Trine Skei Grande til Dagsavisen.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Det må unektelig være et paradoks for en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen, at det etter seks års regjeringstid har blitt flere fattige barn i Norge, sier Trine Skei Grande.

I følge SSB er det nå 74.000 barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 6.500 flere enn da denne regjeringen overtok makten i 2005.

Fattigdom og barn
Venstres førsteprioritet er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

– Fattigdom rammer enkeltmennesker — ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av. De skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause, sier Borghild Tenden.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Veien ut av fattigdom for svært mange henger sammen med muligheten til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Venstre vil derfor satse målrettet på både flere arbeidsplasser og ikke minst det å få flere i arbeid. Samtidig må det også tilrettelegges langt bedre for de som av ulike årsaker har nedsatt arbeidsevne slik at disse kan få bidra etter evne, sier Borghild Tenden.

Venstre vil derfor ha en målrettet satsing for å få personer med nedsatt funksjons- og arbeidsevne ut i arbeidslivet bl.a. gjennom økte bevilgninger til universell utforming, traineeplasser i offentlig sektor, redusert uføregrad (for å kombinere uførhet og arbeid) og omprioritering av tiltaksplasser fra ordinære plasser til plasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Under Stortingets behandling av Fordelingsmeldingen i morgen skal Stortinget behandle 25 konkrete forslag fra Venstres Borghild Tenden om bekjemping av fattigdom:

Stortinget ber regjeringen innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (ekskl. boutgifter) som prisjusteres hvert år. Denne normen må minimum tilsvare Statens institutt for forbruksforsknings (SIFO) forskningsbaserte standard for et nøkternt livsopphold.

Stortinget ber regjeringen omorganisere Husbanken til en “sosialbank” som først og fremst gir startlån/boliglån til økonomisk vanskeligstilte som ikke er kredittverdige i “vanlige” kredittinstitusjoner."

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning (etter dansk modell) for hjemkjøp av boliger, hvor en leid kommunal bolig kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig. Stortinget ber videre regjeringen bidra til bygging av flere leieboliger, hvor en andel av dem blir hjemkjøpsboliger.

Stortinget ber regjeringen opprettholde barnetrygden som en universell ordning, men differensiere den på bakgrunn av inntekt slik at barnetrygden blir mer målrettet, rettferdig og omfordelende slik at de med lav inntekt få økt barnetrygd mens de med høyest inntekt får mindre netto barnetrygd.

Stortinget ber regjeringen gjennom forskriftsendring fastslå at forsørgere med lav inntekt skal betale gradert sats av maksimal oppholdsbetaling når det gjelder barnehager og SFO.

Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med gratis kjernetid for barn i barnehager i områder med relativt sett overrepresentasjon av "fattige barn".

Stortinget ber regjeringen styrke det kommunale barnevernet og heve kvaliteten på barnevernsutdanningene.

Stortinget ber regjeringen styrke skolehelsetjenesten.

Stortinget ber regjeringen trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til fattige og vanskeligstilte barn.

Stortinget ber regjeringen styrke ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke/funksjonshemmede barn.

Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med gratis helsehjelp inklusive tannhelse for barn fra 16 til 18 år.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd.

Stortinget ber regjeringen styrke programmet for basiskompetanse i arbeidslivet.

Stortinget ber regjeringen styrke ordningen med traineeplasser i offentlig forvaltning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stortinget ber regjeringen snarest gjennom forskrifter legge fram en tidsplan for oppgradering til universell utforming av ulike kategorier bygg i en prioritert rekkefølge, hvor grunnskoler har førsteprioritet.

Stortinget ber regjeringen innføre en modell som sikrer at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning.

Stortinget ber regjeringen avvikle den lovpålagte ordningen med leksehjelp i 1.— 4. klassetrinn og heller tilby leksehjelp på trinn og mot elevgrupper hvor den har større effekt, og utføres av kvalifiserte lærere.

Stortinget ber regjeringen forenkle ordningen med utplassering i yrkeslivet slik at elever med behov for alternativ opplæring kan få det.

Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid for å legge om undervisningen på de yrkesfaglige linjene, slik at den blir mindre teoritung og mer praktisk, fleksibel og elevtilpasset.

Stortinget ber regjeringen fremme et forslag som medfører at eiendeler som tilhører barn som skyldneren forsørger ikke skal regnes med under gjeldsordning.

Stortinget ber regjeringen utrede bedringer i regelverket i forhold til selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet.

Stortinget ber regjeringen utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, slik at flere får fri rettshjelp.

Stortinget ber regjeringen styrke den økonomiske rådgivningstjenesten i NAV.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå kvalifiseringsprogrammet med sikte på å gjøre det mindre vilkårlig og mer målrettet mot utsatte grupper.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2013 legge fram en jobbstrategi for de som står langt fra arbeidslivet av sosiale årsaker.

Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2012 innebar en samlet satsing på fattigdomsbekjempelse og målrettet fordelingspolitikk på over 2,3 mrd kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**