Ei bærekraftig utvikling

I Oslo og Akershus vil befolkningen vokse med ca 350 000 de neste 20 åra. Det gir oss politikere formidable utfordringer. Hvor skal disse folka bo? Hvor skal de jobbe? og ikke minst hvordan i all verden skal de bevege seg mellom hjem og arbeid, sa Akershus Venstres leder Solveig Schytz fra talerstolen på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby

Vi må tenke vekst og vern i et større regionalt perspektiv skal vi skape helhetlig og bærekraftig utvikling. Vekst er besnærende, den gir utviklingsmuligheter, men er også enormt krevende. Den må samtidig ivareta vern av markagrensa, vern av strandsonen, kulturminnevern, jordvern vern av naturmangfold og klimahensyn. Avveiingene mellom vekst og vern er avgjørende for utviklingen av østlandet, og er det mest sentral politikkområdet på regionalt nivå.

Venstre tror at en styrt uvikling er helt avgjørende for å håndtere veksten, og vi er veldig glade for at vi nå er i gang med en felles planprosess for areal og transport for Oslo og Akershus; for det er utrolig viktig at avveiingene mellom vekst og vern ikke bare gjøres innenfor hver og en kommunegrense;

Venstre mener at vi må velge løsninger som gjør at all trafikkvekst kan tas kollektiv. Det betyr at vi må fortette rundt kollektivknutepunktene for å gi kritisk masse nok til en effektiv og bærekraftig kollektivtrafikk. Samtidig må vi forette på en måte som ivaretar livskvalitet, frisk luft og grønne lunger. Det skal være godt å bo på her også i framtida. Venstre vil sette folk først, også i by- og tettstedsutvikling.

God samfunnsplanlegging er det aller viktigste miljø- og klimatiltaket vi kan gjøre, og for oss i Venstre er arbeidet med en bærekraftig samfunnsplanlegging noe av det viktigste vi gjør på regionalt og lokalt nivå. På nasjonalt nivå har Venstre en stor oppgave i å løse samferdselsutfordringene i de delene av landet som har den sterkeste veksten.

Venstre har en viktig politiske oppgave i å jobbe for ei bærekraftig og framtidsretta utvikling hvor vi verner miljø, klima, marka, kulturminnevern, jordvern og vern av naturmangfold, og hvor menneskene står i fokus også i samfunnsplanlegginga; folk først i by- og stedsutviklinga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**