Uttalelse: Norge som Europas grønne batteri

Norge vil på sikt kunne produsere mer energi enn vi forbruker, og eksportere fornybar energi til Europa. Ved å gjøre Norge til Europas grønne batteri vil Venstre både bekjempe klimaendringer og skape grønn vekst i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

Klimaendringene og energimangelen er de alvorligste truslene menneskeheten står overfor. Vi er nødt til å tilpasse oss en radikalt endret energi- og klimahverdag, og begrense forbruket og utslippene våre for å unngå ukontrollert temperatur- og havnivåstigning. FNs klimapanel, IPCC, konkluderte i 2011 at fornybar energi er det mest effektive tiltaket for en tilstrekkelig reduksjon av klimagassutslippene. I sin rapport om fornybar energi sier IPCC at 80% fornybart energiforbruk innen 2050 er mulig — hvis vi tar de rette politiske beslutningene. Venstre vil støtte realiseringen av dette målet.

Norge har ikke bare et etisk krav på seg til å bidra til å løse utfordringene, men vi har også muligheter i våre store økonomiske muskler og en verdensledende industri vi kan bygge på.

Norge har store inntekter som en av verdens største eksportører av olje. I tillegg gir oljeinntektene oss en mulighet til å finansiere djerve tiltak. Norge har også en sterk energisektor basert på fornybar energi – vannkraft. Med lavere energiforbruk og mer produksjon av fornybar energi vil Norge på sikt kunne produsere mer energi enn det forbruker, og tjene penger på fornybar energieksport til Norden og Europa.

For at vi skal kunne eksportere mer av energien vi produserer, må vi også redusere energiforbruket. Rundt 40 % av energiforbruket i Norge og Europa forbrukes i bygninger. Å redusere energiforbruket i bygninger er nødvendig for å dempe veksten i etterspørselen etter energi. En løsning er å satse på utbygging av plusshus: bygninger som genererer mer energi gjennom bygningens driftsfase, enn det blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift, rehabilitering og riving av bygget. I tillegg kan plusshus i perioder produsere et energioverskudd som kan tilføres kraftnettet. Dermed går bygningen fra å være en del av energiproblemet, til å bli en del av energiløsningen. Venstre vil derfor gjøre det enkelt å selge overskuddsenergi fra eget hus eller mikrokraftverk til kraftnettet

Venstre mener det er viktig at det utvikles en strategi som gjør det mulig å etablere Norge som en svingprodusent for Europa, som Europas batteri med fornybar energi. Venstre mener Norge skal spille en betydelig rolle i Europa som leverandør av ren fornybar energi. For å få dette til må arbeidet intensiveres for å få etablert nye overføringskabler til kontinentet og til Storbritannia.

Elektrisitet er ferskvare, og til en hver tid må produksjonen tilsvare forbruket innenfor kraftnettets utstrekning — hvis ikke forekommer det strømbrudd. Ved overproduksjon går energimengden tapt dersom vi ikke har enorme batterier der energien kan lagres. Venstre vil bruke eventuell overskuddsenergi til å pumpe vann fra lavereliggende vannkraftmagasiner opp til de høyereliggende, og dermed i praksis lagre overskuddsenergi i vannet, som potensiell energi. Vannkraftverk med et slikt pumpeanlegg vil fungere som et enormt, grønt og utslippsfritt batteri.

Venstre mener også at de regionale energiselskapene kan gi viktige bidrag til økt overføringskapasitet og stiller seg positiv til private initiativ for mer overføringskapasitet til Europa.

Venstre forutsetter at linjeføring på land gjøres på en skånsom måte, og at det i prosjektene settes av tilstrekkelig med midler til å unngå konflikter med bl.a. naturvernhensyn og reiseliv.
For å kunne fungere som et "grønt batteri" for Europa, må mye norsk vannkraft ombygges. Vannkraftverkene må få større effekt, så de kan produsere mer energi raskt når det trengs for eksport. Det krever større turbiner og nye eller utvidede vannveier. Venstre vil legge til rette for økt effekt der dette ikke innebærer uakseptable naturinngrep. Venstre vil la Statkraft beholde mer av overskuddet sitt dersom det trengs for å foreta lønnsomme investeringer i økt effekt eller pumpekraft.

Pumpekraft og effektkjøring bidrar til raskere, større og hyppigere endringer i vannstanden i magasinene. Det kan skade naturen og er derfor en viktig miljøutfordring. Venstre vil at NVE og naturvernmyndigheter skal gjennomgå alle store magasiner, og lage regler for hvor stor variasjon i vannstanden som kan tillates for hvert enkelt magasin uten for store miljøbelastninger.

Ved å styrke og bygge ut kraftnettet innand i Norge og mellom Norge og EU, vil overproduksjonen fra f.eks. tyske og franske sol- og vindkraftverk kunne lagres i norske vannkraftmagasiner, når behovet og forbruket er lavt. Deretter kan vannkraften benyttes ved behov. Dette vil være en viktig del av klimaløsningen, samtidig som den fornybare energitilgangen sikres og stabiliseres for hele kontinentet. I tillegg skapes arbeidsplasser og verdier i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**