Venstre vet best hva som er Venstres politikk

Sosialistisk Venstrepart (SV) la fram et dokument på stortinget 19. april 2012 som påstår at Venstre og Fremskrittspartiet (Frp), sitat: ” allerede er mer enige enn du tror.” Dokumentet må være uttrykk for at SV vil flytte fokus bort fra egne nederlag i regjeringen og heller sette lys på Venstres forhold til Frp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det kan jeg godt forstå når SV har gått fra nederlag til nederlag i regjeringen i 7 år, med ett unntak,- nemlig nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Det vedtaket var en meget viktig miljøseier, men dette blir likevel "puslete" når vi ser hele 7 årsperioden under ett.

Jeg har lest gjennom SVs dokument og kan fastslå at dette dokumentet ikke makter å vise at Venstre har tatt mange skritt mot høyre under partiets nye ledelse og etter landsmøtevedtaket forrige helg. Jeg har følgende kommentarer til påstandene fra SV punkt for punkt:

1. Økte forskjeller:
Antall fattige barn har økt under denne regjeringen. I følge SSB er det nå 74.000 barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 6.500 flere enn da denne regjeringen overtok makten i 2005. Da hjelper det lite at SV er mer opptatt av å ta penger fra de rike enn å sørge for å redusere de økte forskjellene i Norge.

2. Svekkede rettigheter i arbeidslivet:
Venstre ønsker å myke opp arbeidsmiljøloven slik at flere kan få vise hva de kan i arbeidslivet. For å sikre fleksibilitet i arbeidsmarkedet bør arbeidsgivere også kunne tilby midlertidige ansettelser. Også arbeidssøkere vil ha interesse av å få en fot innenfor arbeidsmarkedet, noe som svært ofte vil føre til at man etter hvert går over i fast jobb. Dagens regjering er mer opptatt av de som er innenfor arbeidslivet. Dette skyldes antakeligvis Los påvirkning over dagens regjering,- det Venstre kaller " styring fra bakrommet," og at LO får innflytelse mot å gi store valgkampbidrag.

3. Økonomistyring:
Venstre vedtok på landsmøtet forrige helg: "Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i, fører en ansvarlig økonomisk politikk og en mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen, blant annet ved å kutte utslipp av klimagasser i Norge og gjennomføre et grønt skatteskifte." Dette er ikke til å misforstå

4. Transport og post:
SV klager her på kollektivtrafikksatsningen under Bondevik 2 med samferdelsminister Skogsholm fra Venstre. Skogsholm og Venstre sørget for et skikkelig krafttak på kollektivsatsningen i de store byene. Det var en prioritering som var riktig og helt nødvendig, men betydde at investeringer i vei og særlig jernbane måtte vente.

5. Privatisering og nedsalg av statens eierskap:
Her snakker SV om staten som en stabil og trygg eier. Venstre vil redusere det statlige eierskapet i en del av de store selskapene som Statoil fra 67 % til 51 %, Telenor fra 54 % til 34 % og Kongsberggruppen og Nammo fra 51 % til 34 %. Venstre mener at det offentlige eierskapet i norsk næringsliv er for omfattende. Det oppstår ofte rollekonflikter mellom staten som eier og staten som regulator. For mange statsselskaper vil det være positivt å få flere private inn på eiersiden, og gis mulighet til å skaffe seg strategiske partnere. Den frigjorte kapitalen gjennom redusert statlig eierskap i etablerte bedrifter, vil Venstre bruke til en storsatsing på næringsrettet forskning i bransjer med stort vekstpotensiale og risikoavlastning til nye bedrifter. Slik kan staten mest treffsikkert gå inn på områder hvor privat kapital ikke er tilstrekkelig, og bidra til fremtidig sysselsetting og verdiskaping.

6. Landbrukspolitikken:
Venstre ønsker å opprettholde dagens overføringer til landbruket omtrent på dagens nivå. Frp vil halvere overføringene og her er det bare å fastslå at avstanden mellom Venstre og Frp er så stor at det ikke ligger til rette for en felles politikk. Venstre og Frp har imidlertid felles politikk i ønsket om å fjerne odelsloven, delingsforbudet og den statlige boplikten.

Venstres vedtak på landsmøtet forrige helg slo blant annet fast følgende i en politisk resolusjon: "Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Venstres landsmøte mener at det ikke er et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det vil være best for Norge og det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke vekslende flertall for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv kurs. "sitat slutt.

Det at SV forsøker å tegne et annet bilde av Venstres politikk, endrer ikke på det faktum at det er vi som utformer vår politikk og at det er Venstre som vet best hva som er vår politikk!

Erik Ringnes
Leder Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**