Vil ha økt trafikksikkerhet for barn

Venstre fremmet to forslag i AU 23. april for økt trafikksikkerhet ved bydelens barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre ønsker større sikkerhet ved bydelens barnehager. I arbeidsutvalgsmøtet (AU) 23. april fremmet Jon Julius Sandal på vegne av Venstre to forslag for økt trafikksikkerhet ved bydelens barnehager.

Fareskilt 142 Barn ved bydelens barnehager

Fareskilt 142 Barn

Fareskilt 142 Barn

I nærheten av skoler settes ofte opp fareskilt nr. 142 Barn. Venstre mener det imidlertid er minst like viktig at bilistene er ekstra oppmerksomme i nærheten av barnehager. Foreldre til barn ved Ammerudkollen barnehage og Huken naturbarnehage har uttrykt bekymring for at det tidvis kan være noe høy fart på Lilloseterveien rett utenfor barnehagen og langs resten av veien. Dette er særlig uheldig da Lilloseterveien ikke har fortau, er svært smal og uoversiktlig om vinteren og brukes flere ganger i uken som turvei for barnehagenes barn.

I Samferdselsetatens Handlingsplan for trafikksikkerhet 2011 – 2014 er det egne punkter for skilting i nærheten av skoler, men ingenting om trafikksikkerhet i tilknytning til barnehager. Dette mener Venstre er en svakhet ved kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

Venstre ber derfor bydelsadministrasjonen utarbeide en oversikt over behov for fareskilt 142 Barn i tilknytning til bydelens barnehager og sende et brev til Samferdselsetaten der det bes om at slike skilt settes opp. Brevet bør også understreke viktigheten av en trygg vei, også til og fra barnehager, ikke bare skoler slik det står i nåværende Handlingsplan for trafikksikkerhet.

Venstres forslag ble oversendt Byutvikling- og miljøkomiteen som vil ta med forslaget i sin vurdering i den årlige saken om forslag til trafikksikringstiltak som oversendes Bymiljøetaten.

Barn i bil

Venstre har mottatt bekymringer om at en del barn er svært dårlig sikret i bilen i bydelen, for eksempel ved levering av barn i barnehagen. Venstre foreslo derfor en opplysnings- og holdningskampanje rettet mot småbarnsfamilier i bydelen. Arbeidsutvalget (AU) støttet forslaget og ber bydelsadministrasjonen ta kontakt med Trygg Trafikk og få tilsendt brosjyrer som kan deles ut på helsestasjonen og i barnehagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**