BU 24.4.12 gikk inn for Plansmias forslag til byutviklingsplan for Filipstad!

Bydelsutvalg i Frogner bydel gav i møtet 24.4.12 full oppslutning til forslagene som Plansmia for Filipstad har lagt fram – den alterntive planen ble svært godt mottatt. Frogner BU ber i sin høringsuttalelse om at den alterantive planen fra Plansmia behandles som likeverdig forslag i den videre beslutningsprosessen om endelig byutviklingslan for Filipstad og Frognerstranda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE
TIRSDAG 24. APRIL 2012
Sommerrogt. 1

Bydelsutvalget er anmodet om å avgi en uttalelse til Filipstad —
alternativt forslag til områderegulering, Forslag fra "Plansmia".

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak og vil i tillegg komme med
følgende kommentarer til planskisse fra "Plansmia":

Bydelsutvalget støtter Plansmiens forslag, og ber om at dette utkast til
områdeplan for hele Filipstad og Frognerstranden blir utarbeidet som et
fullverdig alternativ og fremmes samtidig og på lik linje med de øvrige
alternativer til politisk behandling.
Dette betyr også at detaljreguleringen
av Hjortnes og Hans Jægers kvartal må utsettes, slik at det ikke legges
utilbørlige føringer på områdeplanen og innbyggernes deltakelse i denne.

Bydelsutvalget er enig i behovet for å se hele området ved
Frognerstranden i sammenheng med planforslag på Filipstad og har flere
ganger tatt opp dette spørsmålet. Foreslåtte løsninger på Frognerstranden
med lav bebyggelse i 3-5 etasjer, plass for fremtidig skolebygning og
rekreasjon samt en sammenhengende grønn promenade fra Kongen til
Dronningen harmoniserer godt med bydelsutvalgets syn.

Bydelsutvalget mener det er et godt grep å flytte fergeterminalen til
området innenfor "vorta" og på den måten frigjøre et vestvendt friområde
med god forbindelse til Tinkern. Bydelsutvalget er tilfreds med at
forslaget ikke omfatter cruisehavn som dermed ikke skal innreguleres.
Bydelsutvalget er videre enig i at de foreslåtte alternativer for E18 er en
god løsning sammen med en overdekket E18 gjennom Filipstad —
riktignok med nødvendige åpninger opp til det fri. Åpningene foreslås
omkranset av næringsbygg. Ulike alternativer for å få E18 under bakken
eller sjøen må utredes skikkelig.

Bydelsutvalget anbefaler videre at det utredes om OPS (Offentlig/privat
samarbeid) kan benyttes for å realisere hele strekningen E18
Frognerstranden under bakken utenfor Oslopakke 3 fra dagens
tunellåpning som del av Vestkorridoren.

Bydelsutvalget har merket seg at koblingen til eksisterende bydel er vel
gjennomtenkt og at langt flere siktlinjer er videreført fra Ruseløkka,
Skillebekk og Skarpsno. Planforslaget tar også opp forholdet til
bebyggelsen bak Filipstad og foreslår at bygningshøyder tilpasses den
eksisterende bebyggelsen. Planforslaget tar utgangspunkt i samme totale
BRA-areal som i Plan- og bygningsetatens og Oslo Havn KFs forslag og
har en boligprosent på ca 57%, altså langt over de andre forslagene.
Bebyggelsen er foreslått med maksimale høyder fra 3 til 8 etasjer, noe
som samsvarer godt med bydelsutvalgets uttalelser.

Bydelsutvalget mener at de foreslåtte skoleplasseringene, hhv vest for
GD-boligen og på Frognerstranden er to alternativer som vil ligge alt for
langt fram i tiden. Bydelsutvalget forutsetter derfor at man finner egnet
plass til denne viktige funksjon.
Bydelsutvalget minner også om at det er et stort behov for barnehager,
flerbrukshall, svømmeanlegg mm i bydelen og på Filipstad, og at disse
8 funksjonene må innplasseres i den foreslåtte planstrukturen.

Bydelsutvalget støtter plansmien i forslaget om utbygging av T-bane til
Filipstad.

Finansiering av eventuelle merkostnader for infrastruktur og flytting av
fergeterminal må utredes i forhold til økte tomtearealer til bygg ved
Hjortnes og langs Frognerstranden, bom- og havneavgifter, samt
eventuelle OPS-løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**