Moderne infrastruktur for en moderne region

Agder Venstre mener at Sørlandet trenger en god og moderne infrastruktur både på vei og skinner for å beholde sin posisjon som en av landets viktigste eksportregioner og for å sikre videre vekst og utvikling, vedtok fylkesårsmøtet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Infrastrukturen er i dag til hinder for videre vekst og utvikling i regionen. En effektiv infrastruktur styrker både konkurranseevnen og den enkelte borgers mobilitet, frihet og tilgang til arbeidsmarkedet.

En firefelts vei vil være et avgjørende tiltak for utvikling av næring, arbeidsmarked, bosetting og levekår i hele Agder. På dagens E39 er 75 % av dødsulykkene møteulykker, mot 40 % på landbasis. Målet er null trafikkdrepte, og konseptvalgutredningen konkluderer med at en firefelts vei gir færre trafikkdrepte.

Agder Venstre mener videre at jernbanetraseen Stavanger — Kristiansand — Grenland — Oslo bør gå der hvor folk bor og der næringslivet er. Jernbanen må settes i stand til å frakte folk og gods raskt og effektivt mellom de sentrale byene i regionen og ut av regionen.

Agder Venstre vil:

– ha møtefri og firefelts vei som standard gjennom Agderfylkene og videre til Stavanger.

– ha en ny og moderne høyhastighetsjernbane for strekningen Stavanger — Kristiansand — Grenland — Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**