Ekebergskogen

24. august 2011 vedtok bystyret avtalen med Christian Ringnes’ stiftelse om å etablere skulpturpark i Ekebergskogen, mot Venstres stemmer. I april begynte arbeidet i Ekebergskogen med å klargjøre et område for arkeologiske utgravninger i regi av Byantikvaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


— Hvis man går inn og ser på prosjektet og detaljene i det, så er det klart at området i stor grad vil bli bevart som det er, og det vil blir gjort mer tilgjengelig for folk. Når Ekeberg kulturpark åpner i 2013, så vil alle se at dette har gitt området merverdi, også for de som ønsker å bruke det til rekreasjon, sier byråd Hallstein Bjercke (V).

 – Hvis man går inn og ser på prosjektet og detaljene i det, så er det klart at området i stor grad vil bli bevart som det er, og det vil blir gjort mer tilgjengelig for folk. Når Ekeberg kulturpark åpner i 2013, så vil alle se at dette har gitt området merverdi, også for de som ønsker å bruke det til rekreasjon, sier byråd Hallstein Bjercke (V)

– Hvis man går inn og ser på prosjektet og detaljene i det, så er det klart at området i stor grad vil bli bevart som det er, og det vil blir gjort mer tilgjengelig for folk. Når Ekeberg kulturpark åpner i 2013, så vil alle se at dette har gitt området merverdi, også for de som ønsker å bruke det til rekreasjon, sier byråd Hallstein Bjercke (V)

Byantikvaren har sammen med Bymiljøetaten og Kulturetaten vært tett involvert i utformingen av fremdriftsplaner og i utføringen av selve arbeidet, og Bymiljøetaten bemerker at utbygger viser stor samarbeidsvilje når det gjelder bevaring av vegetasjon og andre naturverdier.

Hogst
I skjøtselsplanen som følger avtalen, fremgår det at det ikke skal drives hogst i hekkeperioden (etter 20. april). Det ble likevel hugget noen trær de første dagene etter denne datoen, da Bymiljøetaten vurderte at noen få dager ikke var av kritisk betydning for fuglelivet. All hogst er nå opphørt, i henhold til planen. Det skal også understrekes at den hogsten som nå har blitt utført har vært av svært begrenset omfang, og kun hatt til hensikt å klargjøre området for arkeologiske utgravninger

Venstre er opptatt av å bevare Oslos naturmangfold, og gjøre dette tilgjengelig for byens befolkning. Vi er derfor glade for at det er våre egne byråder som har fått ansvaret for å følge opp avtalene, slik at vi kan forsikre oss om at arbeidene skjer i henhold til reguleringsplanen som det var bredt flertall for i bystyret og gjeldende vernebestemmelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**