Asker og Bærum trenger Ringeriksbanen!

Ringerike er på mange måter den glemte eller ukjente region for mange som bor på denne siden av Sollihøgda. Regionen forbindes ofte med køer når man skal til hytten fredag ettermiddag og hjem søndag kveld sier Stortingspolitiker Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Borghild Tenden foran Flytoget

Foto: Venstre

Ringerikslandskapet med byen Hønefoss venter på nye innbyggere mens Oslo, Asker og Bærum diskuterer markagrensen, nedbygging av dyrket jord og fortetting. I tillegg stadig høyere boligpriser som gjør det vanskelig for unge å etablere seg i vår region. Ringeriksregionen er faktisk den eneste regionen rundt Oslo som ikke har betydelig vekst i folketallet. Dette betyr også at regionen kan lokke med halve boligpriser i forhold til vårt område.

Årsaken til denne situasjonen er først og fremst det som oppfattes som for dårlige samferdselsløsninger som gjør reisen til hovedstaden unødig lang tidsmessig. Hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet går gjennom Ringerike og holder ikke 2012-standard og jernbanen til Oslo går via Hokksund og Drammen.

Ringerike Venstre avholdt nylig et åpent møte i Hønefoss om jernbanens bidrag i klima-, bosettings- og samferdselspolitikken. Hovedvekt ble lagt på hvordan Ringeriksbanen (forkortelse av Bergensbanen) kan bidra positivt til avlasting av Oslo og nærmeste omegn. Det kommer stadig kraftige signaler om at Ringeriksbanen må realiseres! Klimameldingen som er lagt fram gjør Ringeriksbanen meget aktuell. Det er allerede 20 år siden Stortingsvedtaket om bygging av Ringeriksbanen ble fattet, men ikke en meter med ny skinnegang har blitt bygget.

Noe av bakgrunnen for at banen ikke er kommet er selvfølgelig manglende prioritering NTP (Nasjonal transportplan). Venstre ønsker derfor at Ringeriksbanen etableres som eget prosjekt med alternativ finansiering og organisering. Dette har Venstre forslått i Stortinget uten å få tilslutning.

Vi vil fremheve Ringeriksbanen som en del av løsningen på vekstproblemene i Oslo og hovedstadens umiddelbare nærhet. Noe som gjør at både markagrensen og grønne lunger kan bevares, og at ungdom kan bosette seg nær hovedstaden uten altfor store kostnader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**