Befaring på Langesand

Bystyrets vedtak i spørsmål om konsesjon for fritidseiendommen på Langesand ble påklaget til Fylkesmannen i Aust-Agder, som i dag var på befaring sammen med advokat Jon Kristen Bosvik som deltok på vegne av eier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Representanter fra fylket, kommune og huseier deltok på dagens befaring

Representanter fra fylket, kommune og huseier deltok på dagens befaring
Foto: Jan Einar Henriksen

Flere politikere, deriblant Dag Jørgen Hveem og de øvrige Venstre representantene påpekte store svakheter i rådmannens saksbehandling og en anvendelse av konsesjonsloven som skapte unødvendig motstrid til plan- og bygningsloven, siden Fylkesmannen på bakgrunn av sistnevnte lov slo fast at eiendommen er fritidsbolig. Nå ser vi fram til at Fylkesmannen i Aust-Agder avgjør i ankesaken.

Bl.a. viste rådmannen til 6 tilsvarende eiendommer som eksempel, men disse viste seg ved sjekk å ikke være sammenlignbare da ingen av dem er fritidseiendommer. Slike faktafeil er med på å svekke tilliten til rådmannens fremstilling, noe som er svært uheldig. Enda verre blir det når det røde bystyreflertallet (inkl. Sp) støtter seg på rådmannens feilaktige saksframstilling, selv etter at vesentlige og relevante feil er dokumentert. Flertallets begrunnelse var utrolig nok at de, uavhengig av hva saksframstillingen ville bringe fram, hadde konkludert i saken.

Formålet med konsesjonsloven er forøvrig å beholde helårsboliger som nettopp helårsboliger, og ikke å omgjøre fritidsboliger til helårsboliger slik bystyrets flertall legger opp til. Det er derfor sterkt å håpe at Fylkesmannen opphever bystyrevedtaket, og at familien Dalen får konsesjon for fritidseiendommen de ønsker å kjøpe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**