Referat fra styre- og medlemsmøte Frogner Venstre 14.5.12

Et engasjert styre drøftet og fattet vedtak i en rekke saker på dagens medlems- og styremøte i Frogner Venstre – her er referatet:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


REFERAT FROGNER VENSTRES STYREMØTE

Mandag 14.05.12 — Venstres Hus

Tilstede: Anne-Lise Bergenheim, Andreas Dobloug, Jan Mykleset, Ellen Stenslie, Marika Nilsen, Håkon Krogenæs, Svein Juul Martinsen, Natasza P. Sandbu og Marit Kamøy.

AKTUELLE POLITISKE SAKER:

1 — Beboerparkering v/Andreas Dobloug.
Bystyret har fattet vedtak om at BU har myndighet til å bestemme vedrørende beboerparkering i bydelen. Saken er ikke satt på dagsorden politisk i Frogner BU, men vil sannsynligvis bli fremmet ila høsten 2012.
Frogner Venstre ønsker å fremme forslag om beboerparkering slik at også næringsdrivende får mulighet til å ha en eller to faste p-plasser som kan avhjelpe ved varetransport.
Det er krevende å finne fram til regelverk for tildeling av p-plasser til næringsdrivende. Frogner Venstre setter ned arbeidsgruppe bestående av Andreas D. og Natasza S. — evt. sammen med Chris for å legge fram forslag vedr. dette.
Medlemmer som har innspill er velkommen til å dele disse med arbeidsgruppen.

2 — Planforslag for Frogner stadion v/Anne-Lise Bergenheim.
Frogner Venstre har tidligere fremmet forslag om å begrense arealbruken til p-plasser rundt Frogner stadion, men fikk ikke støtte i BU. Anne-Lise tar derfor saken opp med bystyregruppa og sender et debattinnlegg til Aftenposten.

3 — Videre arbeid med politisk forankring av plansmias forslag til reguleringsplan for Filipstad v/Anne-Lise Bergenheim.
Frogner Venstre fikk gjennomslag i BU for at plansmias forslag til reguleringsplan for Filipstad skal være med i den videre behandlingen av saken på lik linje med de to øvrige forslagene til reguleringsplan.
Frogner Venstre fremmet et forslag til politisk uttalelse om dette til Oslo Venstres hovedstyremøte 10 mai; men måtte godta at forslaget ble utsatt til neste møte.

4- Saker fra hovedstyremøtet i Venstre 10.5.12 v/Anne-Lise Bergenheim.
Nominasjonsprosessen fram mot Stortingsvalget 2013 er nå i gang og det er lagt et løp med tidsfrister og events fram mot nominasjonsmøtet 17.11.12.
Se egen sak om dette.

5- BU-saker til møtet 22.5.12 v/Bergenheim og Sandbu.
Det meldes ikke om saker av spesiell interesse for Frogner Venstre fra HUSK. MIBU skal nedsette arbeidsgruppe til å komme med forslag til framtidig trafikkmønster — styret ønsker en representant til denne arbeidsgruppen. Plassering og utbygging av sykkelstinett vil være en aktuell sak.

SAKER TIL ORIENTERING:

6 — Vikingskipene på Bygdøy v/Anne-Lise Bergenheim.
Venstre har allerede vært profilert i media ved Ola Elvestuen i forbindelse med at Venstres syn på flytting av vikingskipene fra Bygdøy til sentrum fikk full støtte i ny konsulentrapport lagt fram nylig. Vikingskipene blir på Bygdøy!

7 — Tiltaksplan for Bygdøy Allé v/Anne-Lise Bergenheim.
På tross av bred politisk enighet både i BU og bystyret om viktigheten av å bevare den særegne trevegetasjonen i Bygdøy Allé, er ingen effektive tiltak iverksatt. Den uten tvil mest skadelige miljøfaktor er den langvarige og omfattende saltingen i området — en praksis som er observert av mange beboere i nærområdet på tross av at bymiljøetaten har sagt at saltingen skal opphøre.
Frogner Venstre ønsker å intensivere innsatsen for å få til fortgang i bevaringen av boulevardpreget i Bygdøy Allé.

ORGANISASJONSSAKER:

8- Markedsdag i Bygdøy Allé 2.6.12 v/Anne-Lise Bergenheim.
Det blir markedsdag i BA lørdag 2. juni og Frogner Venstre søker om tillatelse til å ha stand — styret vil sende ut invitasjon til medlemmene om å stå på stand den dagen.

9 — Frogner Venstre på Facebook v/Marit Kamøy.
Det er nå en håndfull administratorer til Frogner Venstres profil på FB — styret oppfordrer alle med administratorrettigheter til å legge ut aktualiteter på siden.

10 — Strategisk plan for Frogner Venstre v/Anne-Lise Bergenheim.
Denne våren har Frogner Venstre lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med reguleringsplanen for Filipstad og Frognerstranda. Dette har i noen grad gått på bekostning av andre saker på strategisk plan, men styret vil fram mot neste og siste styremøte dette halvåret oppsummere og legge et løp for viktige saker å jobbe med til høsten.

11- Aktivitetsplan for høsten 2012.
Tas opp som egen sak kommende styremøte 4.6.12 — et tema er allerede bestemt: sykkelstier i bydelen.

12 — Eventuelt.
På tross av at Anne-Lise B er 1. vara til BU, fikk hun ikke møte som annet enn tilhører da både Chris og Natasza hadde forfall ved forrige AU møte.
Bydelsadministrasjonen ved bydelsdirektør Ørstavik og BU ved bydelsutvalgsleder Ødegård er bedt om en forklaring på bakgrunnen for dette, så er p.t ikke kommet.
Frogner Venstre er bekymret over en slik praksis da det for små partier med en til to representanter i BU er svært viktig at denne representasjonen opprettholdes. Tilbakemelding fra bydelsadministrasjonen avventes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**