Retningslinjer for nominasjonsprosesser foran Stortingsvalget 2013

Sentralstyret har i tråd med vedtektene utarbeidet retningslinjer for nominasjonsprosessene foran Stortingsvalget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sentralstyret har tidligere vedtatt retningslinjer for lokale og fylkesvise nominasjonsprosesser for fylkestings- og kommunestyrevalet i 2011. Enkelte fylkeslag har også etterspurt tilsvarende retningslinjer for nominasjonsprosessen til stortingsvalet 2013. Sentralstyret vedtok 12.05.2012 følgende:

Retningslinjer for
NOMINASJONSPROSESSEN FOR STORTINGSVALGET 2013

Fylkesstyret har etter Venstres vedtekter ansvar for at nominasjon til kommende stortingsvalg blir planlagt i god tid. Det inkluderer ansvar for at nominasjonskomiteen kommer i arbeid, at nominasjonsprosessen blir åpen og inkluderende, at det blir innkalt til nominasjonsmøte og at listeforslaget blir sendt valgstyret innen nominasjonsfristen 31. mars 2013.

1. INNLEDNING
1. Rammen for nominasjonsprosessen er gitt i Norsk Lov og i Venstres vedtekter. Hva lovverk angår er følgende aktuelle: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 20 juni 2003 nr. 46, samt Grunnloven.

2. Venstres vedtekter slår fast at nominasjonsmøter i Venstres fylkeslag skal avholdes senest innen utgangen av februar det året valget finner sted. Dette er å betrakte som en minimumsregel, og Venstres sentralstyre anbefaler at nominasjonen foretas så tidlig som mulig slik at kandidatene gjøres kjent i valgkretsen lenge før valgkampen starter.

3. Normalvedtekter for Venstres fylkeslag slår fast følgende, som gjelder med mindre fylkeslaget har andre bestemmelser i sine egne vedtekter:
Nominasjonsmøtet innkalles av fylkesstyret med minst 1 måneds varsel.
Nominasjonsmøtets sammensetning og representasjon er den samme som til fylkesårsmøtet.
For fylkeslag som velger å avholde nominasjonsmøtet før årsskiftet, tas det utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november samme år som nominasjonsmøtet avholdes.
Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.
Valg av delegater fra lokallagene skjer på lokallagsårsmøte eller eget medlemsmøte i det enkelte lokallag. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

2. NOMINASJONSKOMITEENS ARBEID

2.1 NOMINASJONSKOMITEENS SAMMENSETNING
_______ Venstre velger på sitt årsmøte/styremøte innen 1. mars 2012 en nominasjonskomité med leder, nestleder og 1 – 3 øvrige medlemmer. Unge Venstre eller andre sideorganisasjoner kan delta som medlemmer. Komiteen bør bestå av et oddetall medlemmer.

______________________ Leder
______________________ Nestleder
______________________
______________________
______________________ (Evt. representant fra Unge Venstre)

2.2 NOMINASJONSKOMITEENS OPPGAVE
1. Innen 15. september 2012 skal nominasjonskomiteen fremlegge sitt forslag til liste ved valget 2013.

2. Ifølge Valglovens § 6-2 skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket (inkludert utjevningsmandatet fra fylket). Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

I 2012 er antallet mandater fra valgkretsene revidert. Antall nye mandater følger under, med antall mulig listekandidater i parantes. Nominasjonskomiteens oppgave er å fremlegge for nominasjonsmøtet en prioritert liste med forskjellige navn, som i antall er minimum antall mandater i fylket, og maksimum tallet i parantes for det enkelte fylke.

01 Østfold: 9 (15)
02 Akershus: 17 (23)
03 Oslo: 19 (25)
04 Hedmark: 7 (13)
05 Oppland: 7 (13)
06 Buskerud: 9 (15)
07 Vestfold: 7 (13)
08 Telemark: 6 (12)
09 Aust-Agder: 4 (10)
10 Vest-Agder: 6 (12)
11 Rogaland: 14 (20)
12 Hordaland: 16 (22)
14 Sogn og Fjordane: 4 (10)
15 Møre og Romsdal: 9 (15)
16 Sør-Trøndelag: 10 (16)
17 Nord-Trøndelag: 5 (11)
18 Nordland: 9 (15)
19 Troms: 6 (12)
20 Finnmark: 5 (11)

3. Komiteens videre oppgaver og plikter fremgår av nedenstående forslag til retningslinjer og forslag til fremdriftsplan.

2.3 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSKOMITEEN
Samtlige medlemmer av nominasjonskomiteen bør akseptere disse retningslinjer for nominasjonskomiteens arbeid:

1. Nominasjonskomiteen må forespørre alle de foreslåtte kandidatene hvorvidt de er villig til å la seg nominere på foreslått plass.

2. Nominasjonskomiteen må forespørre de foreslåtte kandidatene hvorvidt de reserverer seg mot enkeltstandpunkter i partiets program (stortingsvalgprogram og fylkestingsvalgprogram) og stortingsgruppens reglement.

3. Nominasjonskomiteen må spørre folkevalgte representanter om de ønsker å stille til gjenvalg.

4. Nominasjonskomiteen fremlegger forslag til valgliste for styret i Venstre innen 15. september 2012. Sammen med nominasjonskomiteens innstilling skal det legges ved en liste over samtlige innkomne forslag til kandidater.

5. Nominasjonskomiteen kan ikke foreslå som kandidat til plass på stortingsvalglisten, som kan forventes å gi fast eller vararepresentantsplass, en person som er medlem av komiteen med mindre vedkommende trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes, enten av komiteen eller av andre. Dersom vedkommende ikke ønsker å trekke seg, skal forslaget avvises.

6. Nominasjonskomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater til stortingsvalglisten, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den ønsker å benytte seg av.

7. Eventuelle prøvenominasjoner, kandidatpresentasjoner, debattmøter mellom kandidater og innspill fra lokallag og sideorganisasjoner, inngår i bakgrunnsmaterialet som nominasjonskomiteen vurderer, og komiteen plikter å delta på slike møter og initiativer så langt det er mulig.

8. Nominasjonskomiteen har ansvar for at nominasjonsprosessen blir åpen og inkluderende, og må bestrebe seg på å foreslå en liste som virker samlende på partiet og ivaretar de forskjellige hensyn som er normale for en valgliste.

2.4 FREMDRIFTSPLAN FOR NOMINASJONSKOMITEEN
Rammen for nominasjonsprosessens fremdrift

1. Nominasjonskomiteen skal i god tid, og innen 1. mai i året før valgåret, invitere alle medlemmer om å fremme forslag til kandidater.

2. Liste over alle kandidater som er foreslått, sendes lokallagene innen 1. juli året før valgåret.

3. Styret innkaller ihht. egne vedtekter eller normalvedtektenes § 6, med minst 1 måneds varsel, til nominasjonsmøte hvor den endelige valglisten for stortingsvalget settes opp. Møtet bør avholdes tidligst mulig, helst innen utgangen av oktober året før valget, og i henhold til vedtektene senest innen utgangen av februar måned i valgåret.

Forslag til fremdriftsplan for nominasjonskomiteens arbeid
Det anbefales følgende fremdriftsplan for nominasjonskomiteens arbeid frem til nominasjonsmøtet:

Innen 1. april 2012:
Styret innkaller nominasjonskomiteen til konstituerende møte.
Informasjon om komiteens medlemmer og fremdriftsplan for videre nominasjonsprosess må rett etter det konstituerende møtet gjøres kjent for medlemmene i fylkeslaget. Nominasjonskomiteen må gjøres lett tilgjengelig på fylkeslagets nettsider.

Innen 1. mai 2012:
Nominasjonskomiteen kontakter valgte representanter for avklaring om de ønsker gjenvalg.
Nominasjonskomiteen inviterer alle medlemmer til å komme med forslag til listekandidater.

Innen 1. juni 2012:
Medlemmenes frist for å sende inn forslag til kandidater, og folkevalgte representanters frist til å gi svar på om de ønsker gjenvalg.

Innen 1. juli 2012:
Liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge), sendes ut til alle medlemmer og man ber medlemmene rangere og returnere til nominasjonskomiteen. Eventuelle presentasjoner av kandidatene bør følge med denne listen som vedlegg, slik at alle medlemmer kan gjøre seg opp en mening.
Svarfrist 1.september.

Innen 1. september 2012:
Nominasjonskomiteen inviterer til åpent medlemsmøte der alle foreslåtte toppkandidater kan presentere seg og svare på spørsmål. Dersom man har kapasitet kan dette filmes og legges ut på nettsidene.

Innen 15. september 2012:
Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste, sendes til alle medlemmer og offentliggjøres.

Innen 1. oktober 2012:
Styret innkaller til nominasjonsmøte. Ihht vedtektene skal dette skje minst 14 dager før nominasjonsmøtet.

Innen 1. november 2012:
Nominasjonsmøte avholdes ihht til §6 i Venstres normalvedtekter for fylkeslag.

Innen 31. mars 2013:
Fylkesstyret har ansvar for at listen blir innlevert til valgstyret i fylkeskommunen med de opplysninger, underskrifter og vedlegg som er nedfelt i valgloven.

2.5 OM KANDIDATER

1. Kandidater som foreslås til “topp-plasseringer” på listene forutsettes å ha akseptert dette på forhånd.

2. Nominasjonskomiteen står fritt til å vurdere kandidatene, men det bør spesielt legges vekt på deres politisk engasjement, kunnskap og erfaring, evne og vilje til å skape politisk gjennomslag for partiets politiskk, deres evne og vilje til å være en aktiv formidler av Venstres politikk i den offentlige politiske debatten, vilje til å delta i den nødvendige skolering, samt evne og vilje til å gjøre en aktiv innsats i valgkampen.

3. Kandidatene må akseptere partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk.

4. Nominasjonskomiteen må forespørre de foreslåtte kandidatene hvorvidt de reserverer seg mot enkeltstandpunkter i Venstres prinsipprogram, fylkeslagets gjeldende program eller det førsteutkastet til nytt stortingsvalgsprogram som evt. er sendt fra programkomiteen. Dersom en kandidat reserverer seg, er det ikke til hinder for at hun kan bli nominert, men det skal orienteres om forbeholdet i nominasjonsmøtet. Kandidatene plikter dessuten å gjenta eventuelle slike forbehold når det endelig programmet er vedtatt, eller eventuelt ta forbehold for første gang på dette tidspunkt dersom det aktuelle punktet ikke var en del av det programutkastet som forelå på nominasjonsmøtet.

5. Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.

6. Stemmerett ved stortingsvalg reguleres av valglovens § 2-1, og omfatter norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

7. Rett til å kreve seg fritatt for valg til Stortinget har (jfr. Valglovens § 3-3):
a) den som er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der vedkommende er satt opp som kandidat på listeforslag,
b) den som har møtt som representant på alle Storting etter forrige valg, og
c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av.

Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist fylkesvalgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes av listeforslaget. En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget fra fylkesvalgstyret. Ellers anses valget mottatt.

8. Utelukket fra valg til Stortinget er (jfr. Valglovens § 3-1):
a) ansatte i departementene med unntak av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere,
b) dommere i Høyesterett og
c) ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet.

Om en person skal utelukkes fra valg til Stortinget avhenger av om vedkommende innehar stillingen på valgdagen.

9. De kandidater som foreslås forutsettes foreslått fordi de anses for å være de som er best skikket til å arbeide for å få gjennomført partiets politikk.

3. ORGANISASJONENS NOMINASJONSFORBEREDELSER

3.1 FYLKESSTYRETS OPPGAVER
1. Styret har ansvar for å konstituere nominasjonskomiteen og sørge for at den utfører sine oppgaver i henhold til mandatet.

2. Styret har ansvar for å innkalle til nominasjonsmøte.

3. Styret har ansvar for at lokallagene gjennomfører nominasjonsforberedelsene korrekt.

3.2 LOKALLAGENES NOMINASJONSFORBEREDELSER
1. Lokallagenes behandling av nominasjonskomiteens forslag til valgliste bør foregå på et eget medlemsmøte. Lokallagene bør også vurdere å ha et eget medlemsmøte som behandler innspill til nominasjonskomiteen innen den frist komiteen setter. Rett til å møte og stemme har de medlemmene av partiet som bor i kommunen og som har betalt medlemskontingent.

2. Lokallagenes utsendinger til nominasjonsmøtet velges på eget medlemsmøte i god tid før nominasjonsmøtet. Møtet avholdes med innkallingsfrist på 14 dager.

3. De valgte utsendingene til nominasjonsmøtet i fylket skal ha skriftlig fullmakt. Fullmakten skal underskrives av lokallagslederen.

4. Underskrevet utskrift av medlemsmøteprotokollen skal umiddelbart sendes fylketsstyret.

4. ORGANISASJONENS ETTERARBEID

4.1 FYLKESSTYRETS ETTERARBEID

1. Styret har ansvar for at listen er innlevert valgstyret i fylket senest 31. mars 2013. Krav til listeforslaget fremgår av Valglovens § 6.

2. Det må fremgå at listeforslaget gjelder stortingsvalget 2013. Overskriften skal være VENSTRE.

3. Listen må inneholde det nødvendige antall rangerte, forskjellige navn.

4. Kandidatene skal nevnes med fornavn, etternavn og fødselsår. Yrke og/eller bostedsadresse kan påføres dersom dette er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. Ingen kandidater kan stå på mer enn én liste i hvert valgdistrikt.

5. Listeforslaget skal være underskrevet av minst to av styremedlemmene i fylkeslaget. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.

6. Listefremlegget må videre inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant for listen. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.

7. Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:
a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.

8. Listefremlegget kan tilbakekalles innen 20. april i valgåret.

9. Senest 1. juni i valgåret skal valgstyret offentliggjøre de godkjente valglistene.

5. VALGPROSEDYRE PÅ NOMINASJONSMØTET

På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i komiteen, legges flertallets forslag til grunn. Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.

Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen, eller hvis en av de stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering.

Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.
Ved votering gjelder følgende:

1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer.

2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg.
Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene.
Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut.

3. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer.

4. Dersom det etter omvalg iht. punkt 3, fortsatt er stemmelikhet, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**