Vil ha en mer sosial boligpolitikk

Venstre foreslår å omorganisere og styrke Husbanken til en sosialbank som først og fremst gir startlån og boliglån til økonomisk vanskeligstilte som ikke er kredittverdige i vanlige banker og vi foreslår å utvide kriteriene for startlån gjennom Husbanken slik at også “førstegangsetablerere” defineres som en gruppe som kommer inn under ordningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Sesselja Bigseth

Venstre forslår dessuten å utvide utvide maksimal nedbetalingstid for startlån gjennom Husbanken fra 20 til 30 år. Samtidig vil overføre en del av de boligsosiale virkemidlene til kommunene for å styrke sosial boligbygging.

– Det er utvilsomt et behov for en ny politikk for å hjelpe ungdom i etableringsfasen inn i boligmarkedet, sa Borghild Tenden i debatt om boligpolitikk i Stortinget idag.

– Mange førstegangsetablerere opplever at inngangsterskelen til boligmarkedet er blitt nesten uoverkommelig høy. Dagens boligmarked forsterker skillene mellom unge med rike foreldre og de uten egenkapitalmuligheter, sa Borghild Tenden.

I en artikkel i Dagsavisen i dag kan vi lese at unge må ta nær sagt alle midler i bruk for å komme inn i boligmarkedet, og mange må finansiere nye krav til egenkapital gjennom svært dyre forbrukslån.

Flere boliger
Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold; krav om høyere egenkapital ved kjøp av bolig, mangel på utleieboliger og et fravær av offentlige virkemidler som gjør det lettere for ungdom å etablere seg i boligmarkedet. Venstre mener at positive stimuleringstiltak er veien å gå for å bedre unges situasjon i boligmarkedet, og at myndighetsstyrte prisreguleringer er feil medisin.

– Det viktigste tiltaket er å bygge flere boliger. Dette vil kreve nye tomteområder i sentrale strøk hvor presset er størst. Slik tilrettelegging vil ta tid, ikke minst fordi mange kryssende hensyn skal ivaretas ved planleggingen. Blant disse er jordvern, miljø, klima og transport av de viktigste. Venstre mener staten, kommunene og private utbyggere sammen må utvikle økonomisk robuste og langsiktige utbyggingsprogrammer. Venstre mener staten må ta et større ansvar for økt utbygging, og støtter derfor forslag 1 og 2 i innstillingen fra Frp og Høyre som nettopp berører disse forhold.

Husbanken
Venstre mener at Husbanken bør omorganiseres og virkemidlene overføres til kommunene. Venstre vil på den måten gi kommunene ansvar og virkemidler for en kommunal boligpolitikk.

– Dette innebærer blant annet å overføre Husbankens boligsosiale, bygnings- og miljømessige virkemidler til kommunene, og å fusjonere bankdelen av Husbanken med en annen offentlig bank, for eksempel Kommunalbanken AS ,sa Tenden.

Videre bør det innføres en norsk modell for hjemkjøp, hvor leid bolig kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig. Det offentlige må bidra til bygging av flere leieboliger, hvor en andel av dem blir hjemkjøpsboliger.

– Dessuten bør flere få tilgang til Husbankens startlån, blant annet ved å utvide nedbetalingstiden fra 20 til 30 år og ved å slå fast at også "førstegangsetablering" er en selvstendig kategori for å komme inn under ordningen, sa Tenden.

Utvide BSU
I dag er dette definert til å være "økonomiske vanskeligstilte husstander", "barnefamilier", "enslige forsørgere", "personer med nedsatt funksjonsevne", "flyktninger" og "personer med opphold på humanitært grunnlag".

For å gjøre det lettere å spare opp nok egenkapital til å kjøpe bolig må BSU-ordningen utvides. Det årlige sparebeløpet må etter Venstres syn økes fra 20 000 til 30 000 kr, og taket på hvor mye man kan spare må økes til 300 000 kr. Sparing til egen bolig er etter Venstre syn utelukkende fornuftig — og det er fornuftig å bruke skattesystemet for å stimulere til slik sparing.

– Jeg registrerer at regjeringen mener at BSU-ordningen ikke treffer alle likt, og at den derfor ikke bør utvides. Det er en underlig logikk og regjeringen er heller ikke på dette punkt er i tråd med den generelle folkemeningen. I dagens Dagsavisen kan vi lese at 8 av10 eller 80 prosent av alle synes at BSU-ordningen er en viktig ordning. Det er en vurdering Venstre deler fullt og helt, sa Tenden.

Bankens samfunnsanvar
Bankene må være bevisst sitt samfunnsansvar og bidra med faglige råd som ivaretar låntakernes behov for nøkternhet i faser hvor privatøkonomien belastes med store boligkostnader. For mange boligkjøpere utgjør ikke boligfinansieringen alene årsaken til økonomisk "uføre". Med store forbrukslån på toppen av høye boligkostnader blir den samlede lånemengden i mange tilfeller uhåndterlig. Slepphendte banker fyrer opp under økningen i boligprisene.

– Venstre forventer at bankene i fellesskap sørger for å holde utlånsgalloppen under bedre kontroll. Det er Finanstilsynets oppgave å finne gode virkemidler som gjør at bankene holder mer igjen. Det store spørsmålet er om dagens egenandelskrav på 15 prosent er et slikt godt virkemiddel. Det kan det nok i enkelte tilfeller være, men absolutt ikke i alle — og spesielt ikke når det gjelder unge i etableringsfasen, sa Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**