Grunnloven er til for folket

Rune Østerberg sitt innlegg 21.05.12 uttrykker dyp bekymring for en liberal utvikling i norsk stat og kirke. Det er stor skepsis knyttet til at kun et parti på stortinget angriper en grunnlovsendring og mener dette er ulovlig. Grunnloven nevner i §2 “Alle innbyggere av riket har fri religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlig reilgion.”, skri ar Aslak Skripeland i Agderposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Aslagk Skripeland

Foto: Jan Kløvstad

Dette burde allerede være kjent som en grunnlovsparagraf allerede forandret og modernisert, og ikke kun i 1983, da abortloven ble kjent lovlig slik Rune Østerberg sier. Det holder med å ta en titt på vår opprinnelige grunnlov, som vi siden har endret flere ganger:

" Den evangelisk Lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme. Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.
Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget".

Rune Østerberg hevder med andre ord at alle disse forandringene er ulovlige og vi ikke kan forandre grunnloven. Hvis vi ser bort fra kongen og arverekkefølge, ser det ut som om dette er den mest forandrede paragrafen i vår grunnlov. Denne trangen til å returnere Norge til et sorteringsamfunn som benytter utkastelse, utestengelse og forbud til å eksludere våre menings- og religiøse motstandere er et kraftig skritt tilbake i tid for vårt moderne samfunn. Jeg velger å tro at Rune Østerberg ikke ønsker å gå så langt tilbake i tid og til den opprinnelige grunnlovsparagrafen, men det er ironisk at han med sin argumentasjon ønsker å beholde den som passer hans religiøse orientering best.

Vårt folkevalgte Storting er av folket, og skal tjene folket. De forandringer det gjør, og har gjort ved vår grunnlov har kun økt folkets frihet. Humanister fremstilles som egoistiske i innlegget, vi tenker kun på oss selv. Jeg mener det er viktig å skille mellom disse to, våre oppgaver som folkevalgte og som medlem i kirken. Det er naturlig at folkevalgte setter folket foran kirken, da det er disse de representerer. Det er kirkens oppgave å representere Gud, ikke Stortinget.

Aslak Skripeland
varamedlem til bystyret
Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**