Venstre spør om kompetanseheving av lærere

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere, og det er derfor Venstre vil gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. På sikt vil vi at alle lærere skal ha rett og plikt til kompetanseheving, og dette er den viktigste prioriteringen i Lillesands-skolen for oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Petter Natanael Toldnæs

Foto: Marcus Kjeldsen

Det er åpenbart at dette har en økonomisk kostnad for Lillesand kommune, men som arbeidsgivere og skoleeiere er vi forpliktet til å ta ansvar i denne saken. Og i den sammenheng er det ingen tvil om at de midlene som er budsjettert til dette formålet må økes kraftig.

Vi klarer ikke løftet med kommunale midler alene, men en god start er å stille nok midler til disposisjon for å innfri eksisterende videreutdanning. Venstre ønsker å trappe opp til fem studieplasser for lærerne i Lillesands-skolen i løpet av valgperioden. Dette vil koste penger, men dette vil vi prioritere foran alt annet. Nå håper vi at alle partier kan prioritere dette høyere i kommende budsjett!

På denne bakgrunnen har vi sendte følgende interpellasjon til ordføreren:

Kompetanseheving i Lillesands-skolen

En av de viktigste tiltakene for å bedre elevenes prestasjoner er å styrke lærernes kompetanse. Kompetanse for kvalitet er departementets satsning på videreutdanning av lærere, og ordningen er et spleiselag mellom stat, kommune og den enkelte deltager.

Venstre mener at kompetanseløftet er en av de viktigste tiltakene for å øke kunnskapen i norsk skole og for å øke læreryrkets status. I fjorårets valgkamp var det stor enighet om viktigheten av dette, men tall fra Utdanningsforbundet viser at Lillesand kommune i liten grad benytter seg tilbudet om kompetanseheving (se tabell under) – og at vi ligger på nivå med de minste kommunene i vår region.

Lillesand 1
Risør 6
Grimstad 7
Arendal 14
Vegårshei 1
Froland 1
Åmli 2
Evje og Hornnes 2
Bygland 1
Valle 2
Bykle 3

1. Hvilken plan har Lillesand kommune for opptrapping av antall lærere som får kompetansehevingstilbud?
2. Når kan vi forvente at kommunen benytter de fem plassene vi har til disposisjon i kompetanseløftet?

Petter N. Toldnæs
Bystyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**