MILJØERKLÆRING

Venstre og SV i Re har sammen utarbeidet følgende miljøerklæring for Re Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

MILJØERKLÆRING for Re kommune 2011-2015

Erklæringen er en viljeserklæring om å sette miljøet i fokus i den grønne energikommunen Re i den kommunestyreperioden vi nå har påbegynt. Det er samtidig en forpliktelse overfor våre innbyggere til å gjøre det vi kan for gjennomføre 10 konkrete miljøtiltak i fireårsperioden.

1. Kommunen skal gå foran i bruk av fornybar energi i egne bygg og ved
anskaffelse/leasing av nye biler.

2. Jordvernet skal prioriteres. Dyrkbar mark skal fortrinnsvis brukes til
jordbruksformål. Ved bruk av dyrkbar mark til andre formål skal utnyttelse-
graden være høy.

3. Kommunen skal ha som ambisjon å gjennomføre eller få startet utbygging av
gang/sykkelvei på strekningene Ramnes-Jarberg og Linnestad-Freste.

4. Gang- og sykkelstier i kommunen skal holdes åpne også på vinterstid.

5. Det skal være ladere for el-biler på kommunale bygg og hurtiglader på Revetal

6. Det skal gjennomføres en planmessig fjerning av villfyllinger i kommunen, i
samarbeid med grunneiere, lag og foreninger.

7. Kommunen skal påse og evt. pålegge fullt ut tilfredsstillende katastrofeplaner
for Langøya.

8. Fokuset skal settes på NOAH Langøyas forpliktelser til å sikre vannkvaliteten og miljøkvalitetene for øvrig i samband med lagring av miljøfarlige stoffer.

9. Ved spredt boligbygging skal det pålegges tilfredsstillende renseanlegg for vann og kloakk.

10. Re skal bli en nullutslippskommune, når en ser bort fra E-18 trafikken som kommunen ikke har herredømme over.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**